Κόντρα για τα ολοήµερα νοσοκοµεία

ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ απειλούν πως θα προσφύγουν οι ιδιώτες γιατροί για την
ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων, την οποίαχαρακτηρίζουν αντισυνταγµατική.
Παράλληλα καταγγέλλουν τονυπουργό Υγείας για αποδόµηση του ΕΣΥ, για την
ιδιωτικοποίησή του, καθώς επίσης και για τον «επαγγελµατικό θάνατο» των ιδιωτών
γιατρών.

Οι οικονοµολόγοι της Υγείας επιµένουν, από την πλευρά τους, πως
ο θεσµός δηµιουργεί συνθήκες αύξησης των εσόδων των νοσοκοµείων, δίνοντας
παράλληλα στους πολίτες τη δυνατότητα επιλογής γιατρού – είτε στον ιδιωτικό είτε
στον δηµόσιο τοµέα.

Σε ό,τιαφορά τον «τιµοκατάλογο» των ιατρικών
επισκέψεωνσε γιατρούς και καθηγητές του ΕΣΥ, παράγοντες τουυπουργείου
υπενθυµίζουν πως το ίδιο ίσχυε και µε τον θεσµό των απογευµατινών ιατρείων στα
δηµόσια νοσοκοµεία.

Πάντως, κατά την πρώτη ηµέρα ολοήµερης λειτουργίας
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, το οποίο επισκέφτηκε χτες ο υπουργός
Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, φάνηκε πως οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στον θεσµό, µε
92 ασθενείς να αναζητούν απογευµατινό γιατρό. Ειδικότερα, από τις ιατρικές
επισκέψεις το ταµείο του νοσοκοµείου συγκέντρωσε 6.290 ευρώ, ενώ από τις
εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν (αιµοτολογικές, απεικονιστικές, κυτταρολογικές
κ.ά.) τα ασφαλιστικά ταµεία και οι ασθενείς πλήρωσαν 4.986 ευρώ.

«Κίνδυνος για τα Ταµεία»
Η διοίκηση του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ωστόσο, καταγγέλλει στον υπουργό Υγείας ότι, µέσω του
θεσµού της ολοήµερης λειτουργίας των νοσοκοµείων, αυτά µετατρέπον ταισε «σούπερ
µάρκετ», αγνοώντας «την τραγική οικονοµικήκατάσταση των Ταµείων,αφού αυτά
καλούνται να αγοράσουν ιατρικέςυπηρεσίες έναντι 90ευρώ τη στιγµή που µπορούν να
τιςβρουν στον ιδιωτικό τοµέαµε 20 ευρώ».

Στελέχη των ασφαλιστικών
ταµείων απαντούν, από την πλευρά τους, πως ακολουθούν πιστά τον κανονισµό
παροχών, άρα ταολοήµερα δεν τουςκοστίζουν ούτε ένα… ευρώ παραπάνω. «Οι δαπάνες
παραµένουν οι ίδιες, µε τη διαφορά πως διευρύνονται οι επιλογές των
ασφαλισµένων», υπογραµµίζει στα «ΝΕΑ»ο πρόεδρος του Ταµείου τωνδηµοσίων
υπαλλήλων(ΟΠΑ∆) κ. Κυριάκος Σουλιώτης, διευκρινίζοντας πωςοι ασφαλισµένοι
λαµβάνουν 20 ευρώ είτε επιλέξουν δηµόσιο γιατρό είτε συµβεβληµένο ιδιώτη.