Το µαύρο χρήµα δεν αφορά µόνο τις προµήθειες

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Το ΕΣΥ µετά το 2005 βούλιαξε στην «αφασία»: η διοικητής της 2ης ΥΠΕ κ. Χριστίνα Παπανικολάου περιγράφει ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας αποδιοργανωµένο και καταχρεωµένο εξαιτίας της απουσίας πολιτικής βούλησης και οργανογράµµατος.
Υποστηρίζει ωστόσο πως η ολοήµερη λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων θα δώσει νέα ανάσα. Πόροι και έσοδα θα µεταφερθούν από τον ιδιωτικό στον δηµόσιο τοµέα, αναβαθµίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις υπηρεσίες αλλά και τον δηµόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ.

1. Το ΕΣΥ στο στόχαστρο;

Ναι, µιας αρνητικής επικαιρότητας. Εχει όµως και θετικές πλευρές: χιλιάδες πολίτες περιθάλπονται καθηµερινά στο ΕΣΥ.
 
2 .Η εικόνα όταν αναλάβατε;

Οργανωτικό τέλµα και αφασία, που είχε επιβληθεί από την πενταετή σκόπιµη εγκατάλειψη του ΕΣΥ.
 
3. Παρατηρήσατε αύξηση στις δαπάνες των νοσοκοµείων της περιφέρειάς σας;  
Οι δαπάνες λειτουργίας από περίπου 200 εκατ. ευρώ το 2005 ανέβηκαν στα 307 εκατ. το 2009 και η φαρµακευτική δαπάνη από 91 εκατοµµύρια έφτασε 153 εκατοµµύρια.
 
4. Ηταν δικαιολογηµένες;

Μόνο αν συνοδεύονταν από αύξηση του όγκου και της ποιότητας των παραγόµενων υπηρεσιών. Αντίθετα υπήρξε κατακόρυφη αύξηση σε εξωσυµβατικές προµήθειες και αναστολή όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών για µία τριετία.
 
5. Πού εντοπίζονται οι µεγαλύτερες σπατάλες;  
Οι υπερτιµολογήσεις σε ορθοπεδικά και καρδιολογικά υλικά και η υπερκατανάλωση φαρµάκων αποτελούν µόνο το σύµπτωµα µιας βαριάς διαχειριστικής αρρώστιας, που αφορά ολόκληρη τη λειτουργία ενός σπάταλου συστήµατος.
 
6. Γίνονται προσπάθειες συγκράτησης δαπανών;  
Στόχος είναι ο εξορθολογισµός των δαπανών και όχι απλώς η συγκράτηση ή η περικοπή τους. Στοχεύουµε στη βέλτιστη, µετρήσιµη και ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων, που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως µνηµονίου και ΔΝΤ.
 
7. Υπάρχει τρόπος ελέγχου των προµηθειών;  
Δεν αρκεί µόνο η δηµιουργία Παρατηρητηρίου Τιµών και ο κατασταλτικός έλεγχος. Κάθε νοσοκοµείο οφείλει να αξιολογήσει τις πραγµατικές ανάγκες κάθε τµήµατος και κλινικής από µηδενική βάση.
 
8. Πότε θα αρχίσουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί;  
Δεν είµαστε πολύ µακριά.
 
9. Θα βάλουν φρένο στις διαδροµές µαύρου χρήµατος;

Το µαύρο χρήµα δεν αφορά µόνο τις προµήθειες. Οι παράνοµες συναλλαγές µεταξύ γιατρών και ασθενών είναι πιο σύνθετο φαινόµενο. Δεν είναι µόνο θέµα ηθικής και δεοντολογίας, αλλά και ένα µείζον οικονοµικό πρόβληµα, που σχετίζεται µε το ισοπεδωτικό σύστηµα αµοιβών και εργασιακών σχέσεων των νοσοκοµειακών γιατρών και µε την έλλειψη κινήτρων.
 
10. Εχει πληγεί ανεπανόρθωτα το κύρος του ΕΣΥ;

Ο παράνοµος πλουτισµός προκαλεί αγανάκτηση σε όλους µας, γιατρούς και πολίτες. Αφορά όµως µόνο µία µικρή οµάδα νοσοκοµειακών γιατρών. Οι στρεβλώσεις του υγειονοµικού συστήµατος οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη ιδιωτική αγορά που επιτρέπει τον εύκολο πλουτισµό, ενώ µερικές χιλιάδες «στρατευµένων» γιατρών βρίσκονται εγκλωβισµένοι σ’ ένα σύστηµα µε παρωχηµένες αρχές λειτουργίας…
 
11. Σε περίοδο κρίσης µπορεί να ανασυγκροτηθεί το ΕΣΥ;  
Η κρίση θα γίνει ευκαιρία µόνον όταν υπάρξει ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη ρύθµιση της αγοράς υπηρεσιών υγείας µε στόχο να µειωθεί η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία, ιδιαίτερα για τα φτωχότερα κοινωνικά στρώµατα.
 
12. Εντοπίζετε ελλείψεις σε εξειδικευµένες µονάδες;

Απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό, που αποτελεί και το κυριότερο πρόβληµα.
 
13. Το καλοκαίρι οι γιατροί δεν φθάνουν στο Αιγαίο…

Εχουν ήδη προκηρυχθεί 330 θέσεις γιατρών στη Β’ ΥΠΕ και έχουν προσληφθεί 136 επικουρικοί γιατροί. Αναµένονται προσλήψεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.
 
14. Παρατηρούνται όµως και ελλείψεις σε ειδικότητες αιχµής – π.χ. παιδιάτρους.  
Αποτελεί παράδοξο γεγονός σε µία χώρα µε 65.000 γιατρούς να υπάρχει αδυναµία στελέχωσης των αποµακρυσµένων περιοχών µε γιατρούς ειδικοτήτων.
Εκτός των προσλήψεων, γίνονται και προσκλήσεις προς τους γιατρούς των µεγάλων νοσοκοµείων για εθελοντική στελέχωση το καλοκαίρι.
 
15. Το ΕΣΥ είναι τεχνολογικά γυµνό…  
Την τελευταία πενταετία ευνοήθηκε η εισαγωγή βαριάς εξειδικευµένης τεχνολογίας µόνο στον ιδιωτικό τοµέα, µε άναρχη χωροθέτηση. Μέσω του ΕΣΠΑ, έχουµε προβλέψει για τις µονάδες ευθύνης µας την εγκατάσταση µαγνητικών, αξονικών τοµογράφων, petscan και γραµµικού επιταχυντή.
 
16. Οι γιατροί διαµαρτύρονται για το νέο εφηµεριακό σύστηµα;  
Στο σχέδιο νόµου δεν προβλέπεται νέο σύστηµα εφηµερίας αλλά ένα νέο σύστηµα αποζηµίωσης, των εφηµεριών, που οδηγεί σε σταθερότητα των µηνιαίων αποδοχών.
 
17. Τα νέα κίνητρα θα οδηγήσουν τους γιατρούς στην περιφέρεια;  
Θα λειτουργήσουν θετικά. Θα πρέπει όµως να θεσπιστούν και αντικίνητρα για την υπερσυγκέντρωση γιατρών στα µεγάλα αστικά κέντρα.
 
18. Ολοήµερα νοσοκοµεία.

Επιβάλλεται να αξιοποιηθούν οι επενδύσεις του ΕΣΥ τόσο σε υποδοµές τεχνολογίας όσο και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και εµπειρία των στελεχών του.
 
19. Οι γιατροί τονίζουν πως είναι ανεφάρµοστη η ολοήµερη λειτουργία λόγω ελλείψεων… 
Υπάρχουν ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, κυρίως στην περιφέρεια. Το κύριο πρόβληµα για τους γιατρούς είναι η ανισοκατανοµή σε αριθµό και ειδικότητες, εφόσον στα µεγάλα νοσοκοµεία αντιστοιχεί σχεδόν ένας γιατρός ανά άρρωστο!
 
20. Εµπιστεύεστε το ΕΣΥ;

Απόλυτα.