57000 ευρώ δίνει το Υπουργείο Υγείας για να …αυτοαξιολογηθεί

Ποσό ύψους 57.000 ευρώ αποφάσισε να διαθέσει το υπουργείο Υγείας προκειμένου να …αξιολογήσει τις παρεμβάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η σχετική ανάθεση έργου με τίτλο «Μελέτη Αξιολόγησης Έργων / Πράξεων Υγείας που υλοποιήθηκαν  στο ΕΣΠΑ, άξονας  Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας της περιόδου 2007-2013» έγινε και δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.  

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «αντικείµενο της παρούσης είναι  η εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την αξιολόγηση των παρεµβάσεων / πράξεων  αναφορικά µε την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, που σχεδιάστηκαν  και υλοποιήθηκαν µέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013, το περιεχόµενο  των οποίων συνδέεται άµεσα µε στοχευµένες δράσεις παρεµβατικών προγραµµάτων ευαισθητοποίησης και αλλαγής στάσης και νοοτροπίας του πληθυσµού». 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της µελέτης αξιολόγησης των  παρεµβάσεων αυτών, θα αποτιµηθούν οι βασικοί παράµετροι αξιολόγησης, που σχετίζονται µε την σκοπιµότητα των πράξεων / και συγκεκριµένα: 

·         Την αποτελεσµατικότητά τους, δηλαδή την συµβολή των πράξεων  στην επίτευξη των τεθέντων στόχων/δεικτών.

·         Την αποδοτικότητά τους, δηλαδή την σχέση των εκροών της πράξεων  µε  τον αντίστοιχο προϋπολογισµό.

·         Την κρισιµότητα των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται  µε την υλοποίηση των πράξεων.

·         Την συνέργεια και συµπληρωµατικότητά τους,  µε άλλες πράξεις  και  τοµεακές πολιτικές.