ΑΝΑΦΟΡΑ της Ενωσης Γιατρών Κατερίνης για τα “εντέλλεσθε” που δίνει ο Διοικητής του Νοσοκομείου

div class=”Section1″>

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

            Της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Πιερίας (ΕΝΙΠ), που εδρεύει στην Κατερίνη, στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

Κοινοποίηση:

            Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κατερίνης

            Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης      

Στην αρμόδια 3η Υγειονομική Περιφέρεια

Στο Υπουργείο Υγείας

 

                                                                         Κατερίνη, 19-9-2012.

            Η Ένωσή μας εκπροσωπεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς του Νομού Πιερίας, δηλαδή τους γιατρούς που υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία).

            Οι εφημερίες των ως άνω ιατρών και ιδίως οι εφημερίες των γιατρών που υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης καθορίζονται από το άρθρο 45 παράγραφος 11 του Ν. 3205/2003, όπως ισχύει σήμερα και από την ΚΥΑ με αριθμό 2/75264/0022/30-10-2010 των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1883/2-12-2010).

            Οι εφημερίες αυτές διακρίνονται σε τακτικές και σε πρόσθετες.            Ως προς τις τακτικές εφημερίες, για τη Β΄ ζώνη που υπάγεται το Νοσοκομείο μας, προβλέπεται ότι οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν  μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) εφημερίες, από τις οποίες οι Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές λαμβάνουν μέχρι 4 ενεργές εφημερίες και μέχρι 3 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι επτά (7) εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι 5 ενεργές εφημερίες και μέχρι 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές (άρθρο 45 παράγραφος 11, περίπτωση Α΄, στοιχείο iii, του Νόμου 3205/2003, όπως ισχύει σήμερα).

            Ως προς τις τυχόν πρόσθετες εφημερίες, ο νόμος ορίζει ότι αυτές εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Μάλιστα, οι πρόσθετες εφημερίες θα πρέπει να καλύπτουν πραγματικά κενά του προγράμματος εφημεριών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3868/2010 και να αφορούν τις ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει επιτακτική ανάγκη, με αιτιολογημένη απόφαση ανά ημέρα εφημερίας, ειδικότητα και αριθμό ιατρών. (άρθρο 45 παράγραφος 11, περίπτωση Γ΄, του Ν. 3205/2003, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ με αριθμό 2/75264/0022/30-10-2010 των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1883/2-12-2010).

 

            Με βάση τα ανωτέρω οι Διευθυντές 4 κλινικών του Νοσοκομείου μας (οφθαλμολογικής, χειρουργικής, ορθοπεδικής, παιδιατρικής) κατάρτισαν πρόγραμμα των τακτικών εφημεριών, το οποίο και κοινοποίησαν προς τον κύριο Διοικητή του Νοσοκομείου. Μάλιστα, στο πρόγραμμα αυτό ο προγραμματισμός έγινε χωρίς να καλυφθούν όλες οι ημέρες του μήνα Σεπτεμβρίου 2012, αλλά μέχρι εκείνη την ημέρα που καλύπτονται οι τακτικές εφημερίες από το υπάρχον ιατρικό προσωπικό της κάθε κλινικής, καθόσον μέχρι τότε μπορεί να γίνουν τακτικές εφημερίες από το υπάρχον ιατρικό προσωπικό της κάθε κλινικής. Μάλιστα, ενημερώθηκε σχετικά για το πρόβλημα αυτό ο κύριος Διοικητής του Νοσοκομείου Κατερίνης και κλήθηκε να δώσει λύση στο πρόβλημα.

            Με έγγραφά του στις 18-9-2012 (κλικ εδώ) ο κύριος Διοικητής του Νοσοκομείου Κατερίνης αναφέρει προς τους ιατρούς των ανωτέρω κλινικών: «εντέλλεσθε να καλύψετε το πρόγραμμα εφημεριών της … (Χειρουργικής, Οφθαλμολογικής, Παιδιατρικής, Ορθοπεδικής) Κλινικής ολόκληρου του μήνα Σεπτεμβρίου και εφεξής, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα που προηγήθηκαν και με όσα αποφασίζει η Διοίκηση».

            Ουσιαστικά με τα ανωτέρω έγγραφα εντέλλονται οι ιατροί των τεσσάρων αυτών κλινικών να κάνουν πρόσθετες εφημερίες, χωρίς όμως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Ειδικότερα:

            Τα έγγραφα αυτά του κυρίου Διοικητή του Νοσοκομείου Κατερίνης πουθενά δεν αναφέρουν τη νομοθεσία (διάταξη τυπικού ή και ουσιαστικού νόμου) με βάση την οποία δίδεται η εντολή αυτή. Η εντολή αυτή είναι παντελώς αόριστη καθόσον αναφέρει γενικά για το μήνα Σεπτέμβριο του 2012 και εφεξής. Δηλαδή αποκτά το χαρακτήρα μιας πάγιας–διαρκούς εντολής-διαταγής.

            Για τις πρόσθετες εφημερίες απαιτείται απόφαση του Διοικητή της Οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας που να τις εγκρίνει (και όχι του Διοικητή του εκάστοτε Νοσοκομείου) μετά από Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και γνώμη του Επιστημονικού του Συμβουλίου. Τίποτε από τα ανωτέρω δεν προκύπτει ότι έχει γίνει με βάση τα έγγραφα που απέστειλε ο κύριος Διοικητής του Νοσοκομείου. Ουσιαστικά υπάρχει παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.

            Επιπλέον, για τις πρόσθετες εφημερίες απαιτείται να αναφέρονται συγκεκριμένα οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει επιτακτική ανάγκη, με αιτιολογημένη απόφαση ανά ημέρα εφημερίας, ειδικότητα και αριθμό ιατρών.

            Τίποτε από όλα τα ανωτέρω δεν μνημονεύεται στα έγγραφα που κοινοποίησε στις κλινικές του Νοσοκομείου ο κύριος Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.

 

            Επομένως, και με βάση όλα τα ανωτέρω θεωρούμε ότι η εντολή που μας έχει δοθεί για πρόσθετες εφημερίες είναι μη νόμιμη και θα πρέπει να ανακληθεί, άλλως να ακυρωθεί και να εξαφανιστεί.

            Επισημαίνουμε δε ότι για πρόσθετες εφημερίες που έχουμε κάνει για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2012 δεν μας έχει καταβληθεί κανένα ποσό ως αποζημίωση, δηλαδή δεν τις έχουμε πληρωθεί.

 

            Πέραν των ανωτέρω αναφέρουμε και τα ακόλουθα:

            Με βάση το άρθρο 6 του ΠΔ 88/1999, όπως ισχύει σήμερα, ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών, όπως είμαστε εμείς οι νοσοκομειακοί ειδικευμένοι γιατροί, δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ 4 μηνών, τις 48 ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων και των υπερωριών.

            Αντίστοιχα, με βάση το άρθρο 5 του ΠΔ 76/2005, όπως ισχύει σήμερα, ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών, όπως είναι οι ειδικευόμενοι γιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο μας, ανά περίοδο 6 μηνών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 52 ώρες κατά μέσο όρο.

 

            Με βάση το καθημερινό τακτικό ωράριο υπηρεσίας μας στο Νοσοκομείο, τις τακτικές μας εφημερίες και κυρίως τις πρόσθετες εφημερίες που μας επιβάλλονται με τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερθέντα έγγραφα του κυρίου Διοικητή του Νοσοκομείου Κατερίνης γίνεται τρομακτική υπέρβαση του ανώτατου μέσου όρου ωρών εβδομαδιαίας εργασίας μας, κάτι που ρητά ο νόμος το απαγορεύει, όπως αναλύθηκε στα παραπάνω άρθρα.

            Συνεπώς η επιβολή σε βάρος μας πρόσθετων εφημεριών για το μήνα Σεπτέμβριο και εφεξής είναι και για το λόγο αυτό μη νόμιμη, δεδομένου ότι το Νοσοκομείο της Κατερίνης εφημερεύει καθημερινά 365 ημέρες το χρόνο. Ιδίως οι 4 επίμαχες κλινικές του (οφθαλμολογική, χειρουργική, ορθοπεδική, παιδιατρική). Άρα τείνει να επιβληθεί και να παγιωθεί μια κατάσταση που δεν είναι νόμιμη.

            Επισημαίνουμε ότι πέραν των ανωτέρω νομικών λόγων, και από πλευράς ουσίας δημιουργείται τεράστιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ασθενών, ημών των εργαζόμενων ιατρών και της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του ίδιου του Νοσοκομείου Κατερίνης.

            Με την κατάφωρη παραβίαση και υπέρβαση του ανώτατου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας που επιχειρείται σε βάρος μας θα αναγκαστούμε να εργαζόμαστε με ασφυκτικές συνθήκες πίεσης, με εξαντλητικά, εξοντωτικά και απάνθρωπα ωράρια εργασίας.

            Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε αγχωμένοι, σε κακή ψυχολογική κατάσταση, κουρασμένοι και ο κίνδυνος πλέον της ύπαρξης σοβαρού ανθρώπινου λάθους λόγω των συνθηκών που δημιουργούνται θα είναι αυξημένος. Έτσι, θα δημιουργηθεί κίνδυνος για την υγεία των ασθενών του Νοσοκομείου και ημών των εργαζόμενων ιατρών και τη σωστή παροχή ιατρικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

            Παράλληλα εμείς οι Νοσοκομειακοί γιατροί δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στις οικογενειακές μας υποχρεώσεις και να φροντίσουμε τα παιδιά μας λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας.

            Εν κατακλείδι τονίζουμε ότι η όποια τυχόν εσφαλμένη πρακτική του παρελθόντος και η δική μας καλή πίστη και διάθεση για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, δεν μπορεί να οδηγεί στη διαιώνιση και εγκαθίδρυση μη εφαρμογής του νόμου. Ούτε μπορούμε εμείς να είμαστε μονίμως τα θύματα5 της εσφαλμένης οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των Νοσοκομείων. Επισημαίνουμε δε ότι για τις πρόσθετες εφημερίες που ήδη έχουμε κάνει είμαστε απλήρωτοι από το Μήνα Μάρτιο του 2012 και μέχρι σήμερα.

 

            Για όποιο τυχόν ανθρώπινο λάθος γίνει, ανεξαρτήτως της σοβαρότητάς του, δεν θα έχουμε εμείς καμία ευθύνη. Την πλήρη ευθύνη για το όποιο τυχόν λάθος γίνει και για όποια τυχόν βλάβη της υγείας των ασθενών ή ημών των εργαζόμενων ιατρών υπάρξει την αποκλειστική ευθύνη θα έχει η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

            Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

            Να ανακληθούν ή άλλως να ακυρωθούν και να εξαφανιστούν τα επίμαχα από 18-9-2012 έγγραφα του κυρίου Διοικητή του Νοσοκομείου Κατερίνης.

            Να παρέμβει η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κατερίνης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Κατερίνης, ώστε να βρεθεί κάποια λύση για την ομαλή, συνεχή και προπαντός ασφαλή λειτουργία όλων των αναφερόμενων κλινικών του Νοσοκομείου, με τήρηση του νόμου και προστασία της υγείας τόσο των ασθενών όσο και ημών των εργαζόμενων ιατρών.

            Να φροντίσει τόσο η Διοίκηση του Νοσοκομείου Κατερίνης, όσο και η Αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας για τη δίκαιη, ουσιαστική και οριστική επίλυση του τόσο σοβαρού προβλήματος της κάλυψης των εφημεριών των κλινικών του Νοσοκομείου μας σύμφωνα με το νόμο. Αυτό θα είναι για το κοινό καλά των εργαζόμενων, των ασθενών, του Νοσοκομείου Κατερίνης και ευρύτερα της κοινωνίας της Πιερίας.

                                                                          Η νόμιμη εκπρόσωπος της ΕΝΙΠ Δήμητρα  Μανωλακάκη