Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας μετατασσόμενων στον κλάδο ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. (πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών)