Αναστολή-Επίσχεση της σύμβασης με τον ΟΠΑΔ των συμβεβλημένων γιατρών, μελών του Ι.Σ.Λ.

div>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
« Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ »
Ν.Π.Δ.Δ.
MEDICAL ASSOCIATION OF LARISSA
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43*412 23 ΛΑΡΙΣΑ*ΤΗΛ.:2410 236036-2410 287777*FAX:2410 287777
 
                                                                                                                     
                                                                                                                                                      Λάρισα, 27-4-2011
                                                                                                                                                                                            Α.Π.:1144/2011
 
 
Προς
Δ/τη ΟΠΑΔ
κ. Κ. Σουλιώτη
           
            Κοιν.: 1. Υπουργό Υγείας & Κ.Α.
                         Κ. Ανδρέα Λοβέρδο
                      2. Υφυπουργό Οικονομικών
                         κ. Φ. Σαχινίδη
                     3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
                     4. ΥΠΑΔ Λάρισας
                         κ. Α. Μερτζανίδου
 
 
 
                        ΘΕΜΑ: Αναστολή-Επίσχεση της σύμβασης με τον ΟΠΑΔ των
                                  συμβεβλημένων γιατρών, μελών του Ι.Σ.Λ.
 
                        Σχετ.: α) Η από 22-11-2008 απόφαση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
                                β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3446/31-12-2008 έγγραφο του Π.Ι.Σ.
                                γ) Η απόφαση της Γ.Σ. του Ι.Σ.Λ. – 17 Μαρτίου 2011
                                δ) Ν. 3418/ 28-11-2005 (ΦΕΚ Α/287) «Κώδικας Ιατρικής
                                    Δεοντολογίας»
                                ε) ΒΔ 11.10/07.11.1957(ΦΕΚ Α/225) περί Ιατρικών Συλλόγων
                              στ) Η από 11 Απριλίου 2011 ανακοίνωση του Ι.Σ.Λ.
                                ζ) Ν. 2071/1992
                                η) Ν.Δ. 4111/1960 (ΦΕΚ Α΄163)
                                θ) ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ Α΄138/5-6-2003)
                                 ι) ΠΔ 774/1980
 
            Ο ΟΠΑΔ έχει συνάψει συμβάσεις με μέλη του Ι.Σ.Λ., τους όρους των οποίων αρνείται να τηρήσει, ενεργώντας κατά τρόπο κατάφωρα αντισυμβατικό και καταχρηστικό, μη καταβάλλοντας σε μας, επί μήνες, τα οφειλόμενα.
            Για τον λόγο αυτό και με γνώμονα την προστασία του κύρους του Ιατρικού λειτουργήματος, την προστασία της αξιοπρέπειας των εννόμων συμφερόντων μας, την προστασία της δημόσιας υγείας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 118 Ν. 2071/1992 ΚΑΙ 11 παρ. 6 Β.Δ. 11.10/07.11.1957, διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την όλως αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά σας.
            Μετά από ομόφωνη απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας (17 Μαρτίου 2011), που δημοσιοποιήθηκε την επομένη σε όλα τα ΜΜΕ και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, σας γνωστοποιήσαμε ένα μήνα νωρίτερα, ότι από 17 Απριλίου 2011, αναστέλλουμε την εκ μέρους μας λειτουργία της προαναφερόμενης σύμβασης, διατελώντας σε επίσχεση εργασίας, με την έννοια ότι παύουμε να εκτελούμε τις εξετάσεις, μέχρις ότου μας καταβάλλετε τις οφειλόμενες αμοιβές μας, οι οποίες αφορούν πολύμηνο χρονικό διάστημα.
            Ο Ιατρικός Σύλλογος, μετά από συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, από 18.04.2011 θα αποφασίζει για όρους συμβάσεων εργασίας των γιατρών με τον ΟΠΑΔ και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, θέτοντας ελάχιστα όρια αμοιβών των γιατρών και τροποποιώντας όρους οι οποίοι είναι καταχρηστικοί και λεόντειοι εις βάρος των γιατρών.
            Οι όροι αυτοί θα είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου που κατά νόμο δικαιούνται να συνάψουν συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ.
            Επειδή παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις μας, κωφεύετε, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε αγωγή για την διεκδίκηση των αμοιβών μας. Οι αμοιβές αυτές θα είναι έντοκες με τους κατά νόμο τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 166/2003 ΦΕΚ Α΄ 138/5-6-2003 («Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στη οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερούμενων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», βλ. και απόφαση Ολ ΑΠ 10/2008).
            Ας σημειωθεί ότι οι αγωγές αυτές και η αναζήτηση δεν καλύπτονται από το Δημόσιο Λογιστικό και θα επιδιώξουμε να γίνει αναγωγή εναντίον κάθε υπαίτιου από τη Γενική Επιτροπεία Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 4 Π.Δ. 774/1980.
            Σας προσκαλούμε για τελευταία φορά να καταβάλλετε αμέσως και με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας προς όλους τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ γιατρούς, μέλη μας, τις νόμιμες αμοιβές τους.
 
           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                    ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΑΣ