Απόφαση Δ.Σ. για Ιατρική Διαφήμιση

div style=”text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt” align=”right”>Αθήνα 26-1-2012

 
Απόφαση Δ.Σ. για Ιατρική Διαφήμιση
 
Εφεξής κάθε ενέργεια διαφήμισης ή γενικότερα προσπάθεια προσέλκυσης πελατείας, αθέμιτου ανταγωνισμού των συναδέλφων (π.χ. παροχή εκπτώσεων) θα εξετάζεται κατά προτεραιότητα από το Δ.Σ. στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.
Επίσης προτείνεται και εκφράζεται η ευχή προς το Π.Σ. να αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη αυστηρότητα τις περιπτώσεις αυτές επιβάλλοντας τις κατά την κρίση του επιβεβλημένες ποινές και μάλιστα χωρίς αναστολή, σύμφωνα με τη νομική δυνατότητα που του παρέχεται από τις διατάξεις του ν. 4025/2011.
Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                              ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ