Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

p>ΑΠΟΦΑΣΗ    ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ  ΓΙΑΤΡΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Προς 

Τον  Διοικητή  και  Δ.Σ  του  Γ. Ν.  Δυτικής  Αττικής  «Η  ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑ»

 

  Την  25η  Φεβρουάριου  2010  πραγματοποιήθηκε  έκτακτη  γενική  συνέλευση  των  γιατρών  του  νοσοκομείου  μας  με  θέμα  την  καθυστέρηση  πληρωμής  δεδουλευμένων  εφημεριών,  καθώς  και  την  νέα  κατάσταση  η  οποία  δημιουργείται  μετά  την  ανακοίνωση  από  την  πολιτεία  των  νέων  κονδυλίων  για  τις  εφημερίες  του  2010. 

  Η  συνέλευση  εκτίμησε  ότι  το  χορηγηθέν  από  το  υπουργείο  κονδύλι  για  την  πληρωμή  των  εφημεριών  του  μηνός  Δεκεμβρίου  είναι  ανεπαρκές    για  να  καλύψει  το  σύνολο  των  πραγματοποιηθέντων  εφημεριών  με  αποτέλεσμα  την  αδυναμία  πληρωμής  τους.

  Επίσης  και  ενώ  ήδη  έχουν  εκτελεστεί  τα  προγράμματα  εφημεριών  Ιανουαρίου  και  Φεβρουάριου  2010  και  τα  οποία  έχουν  καταρτισθεί  με  βάση  την  ασφαλή  εφημέρευση  και  όσα  όλα  όσα  απορρέουν  από  την  Εθνική  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας  μεταξύ  υπουργείου  Υγείας  και  της  Ομοσπονδίας  Νοσοκομειακών  Γιατρών  Ελλάδας  (  ΟΕΝΓΕ  )   η  οποία  λήγει  τον  Μάρτιο  του  2010,  εκτιμήθηκε  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  να  πληρωθούν  στο  σύνολό  τους  καθώς  και  των  υπολοίπων  μηνών  του  έτους  συνεπεία  των  προϋπολογισθέντων  για  το  2010  κονδυλίων    (μειωμένα  κατά  10 – 15%  σε  σχέση  με  τα  περσινά)  και  των  περιορισμών  στην  εκταμίευσή  τους  ( 8%  μηνιαίως).

  Κατόπιν  των  ανωτέρω  η  γενική  συνέλευση  αποφάσισε:

 

 1ον  την  προκήρυξη  επίσχεσης  εργασίας  από  την  Τετάρτη  3  Μαρτίου  2010  ,  μέχρις  ότου  πληρωθούν  στο  ακέραιο  οι  δεδουλευμένες  εφημερίες,

2ον  Κατάθεση  προγραμμάτων  εφημεριών  για  το  πρώτο  10ήμερο  του μηνός  Μαρτίου  2010  (  με  βάση  την  ασφαλή  εφημέρευση  )  όπου  και  λήγει  η  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας,  και  εν  συνεχεία   θα  ακολουθηθεί  η  «κοινοτική  νομοθεσία»  περί  ανωτάτου   εβδομαδιαίου  χρόνου  εργασίας  48ωρών  (  τακτικού  και  έκτακτου  ),  συμφωνώντας  με  την  απόφαση  της  ομοσπονδίας  μας  ( ΟΕΝΓΕ  )  της  18. 2. 2010,  με  Αρ.  Π.  1695,  την  οποία  και  σας  επισυνάπτουμε,

3ον  Νέα  γενική  συνέλευση  πριν  από  τις  10  Μαρτίου  2010.

 

Παρακαλούμε  να  προβείτε  σε  όλες  τις  ενδεδειγμένες  ενέργειες  για  την  ικανοποίηση  των  αιτημάτων  μας  και  την  ομαλή  λειτουργία  του  νοσοκομείου  μας.