Απορρίφθηκε από το ΣτΕ η προσφυγή των πανεπιστημιακών για τον οργανισμό του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Είναι γνωστή απόπειρα του Πανεπιστήμιου ν΄ απορροφήσει τις Κλινικές ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Στην απόπειρα αυτή αντιτάχθηκε ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕμετά από συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας, με αποτέλεσμα οι πανεπιστημιακοί να καταθέσουν αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης.

Τα επιχειρήματα που προέβαλαν στο ΣτΕ οι αιτούντες μόνο θυμηδία προκαλούν: ισχυρίζονται πως εάν δεν απορροφήσουν τις Κλινικές ΕΣΥ τότε μπορεί να κλείσει η Ιατρική Σχολή Θράκης!

Παραθέτουμε στη συνέχεια όλη την απόφαση του ΣτΕ.

 

83/2015 ΣΤΕ (ΑΝΑΣΤ) ( 653021)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αίτηση Πανεπιστημίου για την αναστολή εκτελέσεως εγγράφου Υ.Π.Ε. προς Νοσοκομείο σχετικά με την λειτουργία του Νοσοκομείου. Αμφιβολία για τον εκτελεστό χαρακτήρα της προσβαλλόμενης πράξης. Η βλάβη την οποία επικαλείται το αιτούν Πανεπιστήμιο από την τυχόν μείωση του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του και την εξ αυτού του λόγου πιθανή αναστολή λειτουργίας της, δεν συνιστά άμεση συνέπεια της προσβαλλομένης πράξεως, είναι δε, σε κάθε περίπτωση, αναπόδεικτη ως προς την εικαζόμενη πιθανότητα αναστολής λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής. Απορρίπτει την αίτηση. Αριθμός 83/2015 Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει) Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2015 με την εξής σύνθεση: Δ. Σκαλτσούνης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου του Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Δ. Σκαλτσούνης, Θ. Τζοβαρίδου, Σύμβουλοι, Ι. Παπαγιάννης, Πάρεδρος. Γραμματέας η Δ. Τετράδη, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος. Για να αποφασίσει σχετικά με την από 16 Ιανουαρίου 2015 αίτηση: του …..Πανεπιστημίου Θράκης, κατά της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης. Με την αίτηση αυτή το αιτούν επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 582/13.1.2015 απόφασης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως. Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον εισηγητή, Πάρεδρο Ι. Παπαγιάννη. Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο 1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία ασκείται χωρίς καταβολή παραβόλου, ζητείται η αναστολή εκτελέσεως του υπ’ αρ. πρωτ. 582/13.1.2015 εγγράφου του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης προς τον Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου (ΠΓΝ) Έβρου. Στο ανωτέρω έγγραφο, με θέμα «Οργανισμός του ΠΓΝ Έβρου», αναγράφονται τα εξής: «Έως ότου επιλυθούν τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου οργανισμού του νοσοκομείου, ο οποίος βρίσκεται υπό αναμόρφωση, καλείστε όπως συνεχίσετε την λειτουργία σας, διατηρώντας την υπάρχουσα δομή, και υλοποιώντας μόνο τη συλλειτουργία των προγραμμάτων εφημεριών». Κατά της ανωτέρω πράξεως έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 24.9.2015. 2. Επειδή, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου αποτελεί ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο προήλθε από την ενοποίηση, δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με τις επωνυμίες «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης» και «Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου». Οι Οργανισμοί των νοσοκομείων αυτών, όπως ισχύουν κάθε φορά, ενοποιήθηκαν, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθετική διάταξη, με την υπ’ αρ. Υ4α/οικ.123900/31.12.2012 κ.υ.α. (Β΄ 3499). Με τον Οργανισμό, ειδικότερα, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (κ.υ.α. Υ4α/39504/10.4.2012-Β΄ 1156), το οποίο ανήκει από της συστάσεώς του στο ΕΣΥ (βλ. π.δ. 116/1990-Α΄ 48 και π.δ. 225/2002-Α΄ 208) και οργανώνεται σύμφωνα με το ενιαίο πλαίσιο οργανώσεως των νοσοκομείων του ΕΣΥ (βλ. τις διατάξεις των άρ. 6 και 7 του ν. 2889/2001-Α΄ 37, όπως ισχύουν, και του άρ. 3 του π.δ. 87/1986-Α΄ 32, κατ’ επίκληση, μεταξύ άλλων, και των οποίων εκδόθηκε ο ως άνω Οργανισμός), ορίζεται (άρ. 6) ότι η Ιατρική Υπηρεσία του ως άνω Νοσοκομείου αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες που έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) (βλ. κ.υ.α. Υ4α/29261/03/5.6.2003-Β΄ 750), καθώς και Τμήματα κατά ειδικότητα, Ειδικές Μονάδες, Μονάδες και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα. Στο ίδιο άρ. 6 παρατίθενται ακολούθως πίνακες κατά Τομείς, οι οποίοι, όπως ρητώς ορίζεται, διαρθρώνονται σε «Τμήματα και Μονάδες», γίνεται δε στους πίνακες αυτούς μνεία των εγκατεστημένων πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων, Τμημάτων του ΕΣΥ, Διατομεακών Τμημάτων-Μονάδων και λοιπών Τμημάτων. 3. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι με τον ως άνω Οργανισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (κ.υ.α. Υ4α/39504/2012) «προβλέπεται η ενοποίηση των τμημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των πανεπιστημιακών κλινικών που λειτουργούν στο ΓΠΝ Αλεξ-πολης σε μία κλινική ανά ειδικότητα η οποία θα είναι πανεπιστημιακή», περαιτέρω δε προβάλλεται ότι με την προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία εμποδίζεται, κατά το αιτούν, η ενοποιημένη λειτουργία των ως άνω πανεπιστημιακών κλινικών και τμημάτων του ΕΣΥ, θα προκληθεί στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία συνίσταται στη μείωση των κλινών που διατίθενται στις πανεπιστημιακές κλινικές και κατ’ επέκταση στην έρευνα και εκπαίδευση των φοιτητών, με περαιτέρω συνέπεια την αντίστοιχη μείωση του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών και τελικά την πιθανή αναστολή λειτουργίας της ως άνω Ιατρικής Σχολής. 4. Επειδή, ανεξαρτήτως αν το προσβαλλόμενο έγγραφο έχει εκτελεστό χαρακτήρα, ώστε να μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή του ισχύοντος Οργανισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (κ.υ.α. Υ4α/39504/2012), η βλάβη πάντως την οποία επικαλείται το αιτούν Πανεπιστήμιο από την τυχόν μείωση του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του και την εξ αυτού του λόγου «πιθανή αναστολή λειτουργίας» της Σχολής αυτής, δεν συνιστά άμεση συνέπεια της προσβαλλομένης πράξεως, είναι δε, σε κάθε περίπτωση, αναπόδεικτη ως προς την εικαζόμενη πιθανότητα αναστολής λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής. Εξ άλλου, η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως, εν όψει και των αμφιβολιών που ανακύπτουν ως προς τον εκτελεστό χαρακτήρα της προσβαλλομένης πράξεως, δεν είναι πάντως προδήλως βάσιμη. Με τα δεδομένα αυτά, δεν συντρέχει περίπτωση για τη χορήγηση αναστολής εκτελέσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύουν, και επομένως η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί. Δ ι ά τ α ύ τ α Απορρίπτει την αίτηση. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Απριλίου 2015 και εκδόθηκε στις 17 του ίδιου μήνα και έτους. Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος Δ. Σκαλτσούνης Δ. Τετράδη Ρ.Κ.