ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- Πότε ανοίγουν οι ιατρικοί φάκελοι

p>Το "πράσινο φως" άναψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να χορηγούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν θέματα υγείας συνυποψηφίων για μετεγγραφή στο πανεπιστήμιο καθώς και στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων υπουργείου.

Με δύο διαδοχικές αποφάσεις της (75/2011 και 33/2011) η Αρχή έκανε δεκτές σχετικές αιτήσεις, όπου στην πρώτη περίπτωση φοιτητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου απορρίφθηκε για μετεγγραφή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο επειδή προκρίθηκε συνυποψήφιός του για λόγους υγείας των γονέων του, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζήτησε την άδεια να χορηγήσει σε υποψηφίους που δεν επελέγησαν τα πρακτικά της συνεδρίασης της 12ης Ιουλίου 2010, κατά την οποία επελέγησαν οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του.

Στην περίπτωση της μετεγγραφής σε άλλο πανεπιστήμιο για "λόγους υγείας γονέων – τέκνων – αδερφών – συζύγων με ποσοτικό περιορισμό 1%", ο φοιτητής που απορρίφθηκε ζήτησε να του χορηγηθούν αντίγραφα της απόφασης της γενικής συνέλευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία εκείνα που ελήφθησαν υπόψη για την επιλογή του συνυποψηφίου του, επειδή έχει έννομο συμφέρον να την προσβάλει στα δικαστήρια.

Επειδή κάποια από τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την υγεία των γονέων του επιλέγοντος συνυποψηφίου, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ζήτησε την άδεια της Αρχής.

Στο σκεπτικό της απόφασης της Αρχής, με το οποίο δόθηκε η συγκατάθεση για τη χορήγηση των προσωπικών δεδομένων, αναφέρεται μεταξύ άλλων: "Στην κρινόμενη περίπτωση ελήφθησαν υπόψη και τα ζητηθέντα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αντίγραφο πρακτικού της πενταμελούς υγειονομικής επιτροπής εξέτασης αιτήσεων μετεγγραφών για λόγους υγείας, στο οποίο παρουσιάζεται η κατάταξη των μετεγγραφόμενων φοιτητών και τα προβλήματα υγείας που δικαιολογούν τη μετεγγραφή τους / αντίγραφα των γνωματεύσεων της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, σχετικά με τα προβλήματα υγείας των γονέων του μετεγγραφόμενου φοιτητή / αντίγραφα των πιστοποιητικών εξέτασης των γονέων του μετεγγραφόμενου από δημόσιο νοσοκομείο, όπου αναφέρονται οι σχετικές ιατρικές διαγνώσεις, για τη διαμόρφωση της απόφασης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου".

Σημειώνεται επίσης ότι "σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα έγγραφα περιλαμβάνει και δεδομένα άλλων φοιτητών και μελών των οικογενειών τους, τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να απαλειφθούν από τα προς χορήγηση έγγραφα".

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Στο φως και οι αναρρωτικές

Στη δεύτερη περίπτωση η Αρχή έδωσε την άδεια στο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να δώσει αντίγραφα των πρακτικών του υπηρεσιακού συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2010, ακόμη και σημείων, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα υγείας των υποψηφίων.

Οπως κρίθηκε, είχαν τηρηθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις, δηλαδή τα έγγραφα ζητήθηκαν με τη νόμιμη διαδικασία, που συνίσταται στην τεκμηρίωση του έννομου συμφέροντος, ενώ όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο "προέκυψε ότι τα δεδομένα υγείας (αριθμός αναρρωτικών αδειών) ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής και ως εκ τούτου είναι απολύτως αναγκαία και πρόσφορα, για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων των μη επιλεγέντων υποψηφίων".

ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΝΕΑ