Διερεύνηση περιουσιακής κατάστασης ιατρού ΕΣΥ με άρση τραπεζικού απορήτου

/strong>

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα από την ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Εαν θέλετε να διαβάσετε το σύνολο της έκθεσης κάντε κλικ εδώ.

……………………………………………………………………………………..

 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο πορίσματος του ΣΕΥΥΠ που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο του ΓΕΔΔ, κρίθηκε αβάσιμη καταγγελία που αφορούσε παράνομη διατήρηση ιδιωτικού ιατρείου σε ιδιόκτητο διαμέρισμα και διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε ιδιωτικές κλινικές από ιατρό του ΕΣΥ.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης της υπόθεσης ο ΓΕΔΔ ζήτησε να διαβιβασθεί στο Γραφείο του η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του ιατρού, την οποία αυτός όφειλε να έχει καταθέσει αυτός στο Νοσοκομείο. Διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 2001 ο ιατρός είχε υποβάλλει σε κλειστό φάκελο υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι «Τα στοιχεία που υποβάλλω είναι ακριβή και το φωτοαντίγραφο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου και τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται στις φορολογικές μου δηλώσεις που έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.…….». Ο δε έλεγχος και η επεξεργασία των στοιχείων ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα του Νοσοκομείου και ομοίως δεν διαβιβάστηκαν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, μετά από παρέμβαση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Ο ΓΕΔΔ ζήτησε την διενέργεια ΕΔΕ για τις ανωτέρω παραλείψεις υπαλλήλων του Νοσοκομείου, το πόρισμα της οποίας ήταν απαλλακτικό, αφού, όπως συμπερασματικά αναφέρθηκε, δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος επί αυτών από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού μετά από παρέμβαση της ΑΔΕΔΥ, που πρότεινε στην Κυβέρνηση ο έλεγχος να γίνει από Ανεξάρτητη Αρχή και οι φάκελοι παρέμειναν σφραγισμένοι στο προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων. Ακολούθως η Διοίκηση του Νοσοκομείου με απόφασή της απεδέχθη το πόρισμα της ΕΔΕ και αποφασίστηκε να μην ασκηθεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος υπαλλήλων του Νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένου και του ελεγχόμενου ιατρού.

Ο ΓΕΔΔ λαμβάνοντας υπόψη του τα παραπάνω χρησιμοποιώντας το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος να ζητά την άρση του τραπεζικού, φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, προχώρησε σε έλεγχο της περιουσιακής του κατάστασης του υπαλλήλου από τον οποίο προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

– Για το χρονικό διάστημα που ερευνήθηκε ο ελεγχόμενος είχε συναλλαγές με πέντε (5) Τράπεζες, στις οποίες διατηρούσε συνολικά τριάντα έξι (36) λογαριασμούς, μεταξύ των άλλων και προθεσμιακές καταθέσεις σε Ευρώ και USD, μητρώα με ενεργά μερίδια & κίνηση και λογαριασμούς μερίδας χαρτοφυλακίου.

– Από τα στοιχεία των Τραπεζών που διαβιβάσθηκαν στο Γραφείο του ΓΕΔΔ και τα συνημμένα παραστατικά τους προέκυψε ότι το φυσικό πρόσωπο που κινούσε τους πάσης φύσεως κοινούς λογαριασμούς, τις επιταγές, τις επενδύσεις και χρηματιστηριακές συναλλαγές (αγορές – πωλήσεις) ήταν ο ελεγχόμενος ιατρός.

– Για το χρονικό διάστημα που ερευνήθηκε πραγματοποιήθηκαν από τον ελεγχόμενο καταθέσεις, κινήσεις κεφαλαίων, αγορές ακινήτων και οχημάτων, χρηματιστηριακές επενδύσεις πολύ μεγάλου εύρους. Κινήθηκαν επιταγές από τρίτα πρόσωπα προς τους λογαριασμούς του, η ταυτότητα των οποίων και η αιτιολογία των κινήσεων αυτών δεν κατέστη δυνατόν να διευκρινισθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.

– Από τις κινήσεις των λογαριασμών του, μεταξύ των άλλων, χαρακτηριστικά αναφέρεται η ροή των καταθέσεων εκ μέρους του ελεγχόμενου σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του στο Υποκατάστημα, το οποίο διατηρεί η Τράπεζα εντός του Νοσοκομείου (καταθέσεις τραπεζογραμματίων και μέσω ΑΤΜ). Συγκεκριμένα προέκυψε ότι: Ο μέσος όρος μηνιαίας κατάθεσης για το έτος (2004) είναι 21.937,5 ευρώ επί ετήσιου συνόλου 263.250 ευρώ, για το έτος (2005) είναι 22.816,6 ευρώ επί ετήσιου συνόλου 273.800 ευρώ, για το έτος (2006) είναι 14.704,6 επί ετήσιου συνόλου 176.456 ευρώ και για το έτος (2007) είναι 15.598,5 ευρώ επί ετήσιου συνόλου 140.387 ευρώ, όταν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ο ελεγχόμενος υπάλληλος μόνο από μισθωτές υπηρεσίες για τα έτη (2004), (2005), (2006), (2007) έχει

δηλώσει τα ποσά των 28.686,54 ευρώ, 32.756,84 ευρώ, 33.626,19 ευρώ και 36.577,13 ευρώ αντιστοίχως.

– Σημαντική ήταν επίσης η κίνηση συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) των χαρτοφυλακίων και χρηματιστηριακών κωδικών του ελεγχόμενου μέσω τεσσάρων (4) χρηματιστηριακών εταιρειών.

– Ο ελεγχόμενος διαπιστώθηκε να έχει την πλήρη κυριότητα δεκατεσσάρων (14) ακινήτων (κατοικιών, οικοπέδων, καταστήματος και αγροτεμαχίου). Κατά το χρονικό διάστημα 2003 – 2007 προέκυψε ότι ο ελεγχόμενος προέβη σε δύο (2) αγορές ακινήτων, ενός οικοπέδου εντός Αττικής, αξίας 114.114,42 ευρώ και ενός αστικού ακινήτου εμβαδού 1.220 τ.μ. εκτός Αττικής αντικειμενικής αξίας 174.467,29 ευρώ.

Ο ΓΕΔΔ διαβίβασε άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών την έκθεσή του με τα παραπάνω ευρήματα προκειμένου μεταξύ άλλων:

Να διερευνηθούν οι πηγές των εσόδων του ελεγχόμενου υπαλλήλου, των τραπεζικών καταθέσεων, των αγορών, των επενδύσεων και των χρηματιστηριακών συναλλαγών του και να διασταυρωθούν τα στοιχεία της Έκθεσης με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του ελεγχόμενου και κάθε άλλη πηγή πληροφόρησης,

Να διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος για την χρονική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η έρευνα και να γίνει προσδιορισμός των δαπανών διαβίωσης του ελεγχομένου και των μελών της οικογενείας του, ο οποίος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης της οικογενείας του υπαλλήλου, σε ποσά που θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κατά την κοινή πείρα και λογική ( σχετ. στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας),

Να ελεγχθεί ο χρόνος κτήσης και το τίμημα των λοιπών ακινήτων του ελεγχόμενου.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και αναμένεται η έκδοση σχετικού πορίσματος