ΔΗΜΟΣΙΟ: Εξίσωση ορίων συνταξιοδότησης έως το 2013

p>    Έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο, με βάση το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα, επίσης, με ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται (για άνδρες και γυναίκες) στα 65 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από τον Ιανουάριο 1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από τον Ιανουάριο 1983 και μετά. Παράλληλα καθιερώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου η βασική και αναλογική σύνταξη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

    Ειδικότερα, οι βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, έχουν ως εξής:

    “1. Βασική πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης είναι η κατεύθυνση της ενότητας του ασφαλιστικού συστήματος, προκειμένου να στηρίξει αποτελεσματικά το θεμέλιο λίθο του κοινωνικού μας κράτους. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επεκτείνονται και στο Δημόσιο τα οριζόμενα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έτσι, καθιερώνεται από 1-1-2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

    2. Βελτιώνεται και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο υπολογισμός της σύνταξης τους με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

    3. Στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), θα υπάγονται από 1.1.2011 και οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και ταυτόχρονα καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.

    4. Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.

    5. Επεκτείνονται τόσο στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους όσο και στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται, οι περιορισμοί που ισχύουν, για όσους από αυτούς λαμβάνουν σύνταξη από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Για όσους από αυτούς εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, ισχύουν ήδη αυστηρότερες διατάξεις για τον περιορισμό της σύνταξης.

    6. Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων και αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.

    7. Από 1-8-2010 θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% έως 9% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.

   

    ΕΝΟΤΗΤΑ Β’: ΕΞΙΣΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

    Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. C-559/2007 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την οδηγία 54/2006 ΕΚ καθώς και τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμ. 198237/2010 και D(2010)551-Α (2010)978, είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις ώστε να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία πρέπει να τύχει άμεσης εφαρμογής. Ειδικά με την δεύτερη επιστολή της 15ης/4/2010 της αρμόδιας επιτρόπου, διευκρινίζεται ότι η έναρξη της μεταβατικής περιόδου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, πρέπει να οριστεί το αργότερο η 01/01/2011, η εξίσωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 31-12-2013 και το όριο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 65° έτος ηλικίας.

    Η βασική ρύθμιση συνίσταται στο ότι άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31-12-2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65° έτος, οι δε γυναίκες το 50°, εξισώνονται σταδιακά από 1-01-2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών. Η σταδιακή εξίσωση αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και το χρόνο υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μεταξύ ανδρών και γυναικών.

    Ειδικότερα προβλέπεται τα ακόλουθα:

    1. Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Η εξίσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Δηλ. η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία 17 1/2 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κ.λ.π. αυξάνεται στα 20 έτη για όσες συμπληρώνουν τα 17 1/2 έτη το 2011, σε 22 1/2 για όσες τα συμπληρώνουν το 2012 και σε 25 για όσες τα συμπληρώνουν το 2013.

   

    2. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται από 1-1-2011 και μετά, σταδιακά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλ. να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.

    3. Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη), σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.

    4. Θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:

    * το 65° έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας δηλ. για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 55ό έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65° έτος.

    * το 53ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το έτος 2011, το 56° έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012 και το 60ό έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.

    * το 65° έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλ. για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31-12-2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, στο 63° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.

    5. Εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλ. το ισχύον μέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται στο 56° το έτος 2011, στο 58° το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.

    6. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

    7. Ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τα πρόσωπα αυτά, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης”.

    Α. Λοβέρδος: Ενημέρωση Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

    Την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ενημερώνει αύριο για τις προωθούμενες αλλαγές στα εργασιακά ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ, σήμερα, αποστέλλει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για γνωμοδότηση, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

    Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του υπουργείου, στο Προεδρικό Διάταγμα θα υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής οι οποίες θα σχετίζονται κυρίως με το χρόνο προειδοποίησης πριν την απόλυση. Συνεργάτες του υπουργού Εργασίας, αναφέρουν ότι ο κ. Λοβέρδος θα εισηγηθεί προς την κυβέρνηση το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος να συζητηθεί και στην Ολομέλεια της Βουλής.

    Το Προεδρικό Διάταγμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα προβλέπει μειωμένη αποζημίωση έως και 50% εάν ο εργοδότης προειδοποιήσει τον εργαζόμενο για την απόλυσή του από έναν έως τέσσερις μήνες νωρίτερα. Χρόνος προειδοποίησης ο οποίος εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας του. Στις τελικές ρυθμίσεις αναμένεται ο ανώτατος χρόνος προειδοποίησης να αυξηθεί στους έξι μήνες.

    Εκτός από το Προεδρικό Διάταγμα, το δρόμο προς τη Βουλή παίρνει και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς αναμένεται να κατατεθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου.

    Στο μεταξύ, την τρίτη κατά σειρά συνάντηση με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αυτή την φορά παρουσία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, είχε σήμερα ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος.

    Οι επαφές του υπουργού γίνονται με στόχο να ενημερωθούν οι βουλευτές επακριβώς για το περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος , περιεχόμενο που σύμφωνα με τον υπουργό κινείται στα πλαίσια του μνημονίου και σε καμία περίπτωση δεν το υπερβαίνει.

    Ο κ Πεταλωτής ερωτηθείς μετά το τέλος της συνάντησης για το θέμα της κομματικής πειθαρχίας τόνισε με νόημα: “πιστεύουμε στην κοινοβουλευτική αυτονομία όμως ξέρουμε και τι διακυβεύεται”.

    Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι αλλαγές στα εργασιακά θα κατατεθούν στην Βουλή ως ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση, πρόταση την οποία εισηγήθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος και αναμένεται το “πράσινο φως” από τον πρωθυπουργό.

    Υπόμνημα της ΓΣΕΕ

    Υπόμνημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέστειλε σήμερα η ΓΣΕΕ. Με το υπόμνημα επιχειρεί να τεκμηριώσει νομικά τη θέση της περί αντισυνταγματικότητας του Προεδρικού Διατάγματος.

    Στο πολυσέλιδο υπόμνημα το οποίο είναι ένα νομικό κείμενο, γίνεται εκτενής αναφορά στο περιεχόμενο με επισημάνσεις ανά ρύθμιση.

    Για τη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας γίνεται λόγος για κατάλυση της συλλογικής αυτονομίας. Τονίζεται μάλιστα, ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με ομόφωνη απόφασή της έχει αναγνωρίσει τη νομιμότητα της μονομερούς προσφυγής.

    Για τη δυνατότητα πρόσληψης με μισθούς κάτω της συλλογικής σύμβασης επισημαίνεται στο υπόμνημα προς το ΣτΕ, ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση προσβάλλει την αρχή του κοινωνικού κράτους.

    Αναφορά σε κοινοτικές οδηγίες γίνεται όσον αφορά στο θέμα της αύξησης του ποσοστού των ομαδικών απολύσεων. Το νομικό τμήμα της ΓΣΕΕ υποστηρίζει, ότι ένας τεράστιος αριθμός εργαζομένων θα βρεθεί με τη συγκεκριμένη ρύθμιση εκτός της προστασίας των κοινοτικών οδηγιών και του εθνικού δικαίου.

    Αντισυνταγματική κρίνεται, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, και η διάταξη για τη μείωση του ποσού των αποζημιώσεων.

    Α.Παπαρήγα: “Να ψηφιστούν στη Βουλή οι αλλαγές στα εργασιακά”

    Να στείλει η κυβέρνηση στην Βουλή το κείμενο της συμφωνίας για τα εργασιακά και να μην προχωρήσει στην διαδικασία Προεδρικού Διατάγματος, ζήτησε σήμερα η Γενική Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, μετά την συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.

    “Για πρώτη φορά Προεδρικό Διάταγμα μπαίνει σε διαβούλευση στους φορείς και γενικότερα στην κοινωνία πριν πάει το κείμενο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχει καμμία θέση να γίνει αυτό Προεδρικό Διάταγμα. Πρέπει να το στείλει η κυβέρνηση στη Βουλή, σαν στοιχείο του νόμου για το Ασφαλιστικό. Βεβαίως, πρέπει να συζητηθεί στη Βουλή και να καταψηφιστεί, να μην κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να μην μπλέκει την όλη κατάσταση, κάτω από φόβο και πανικό για την γενική κατακραυγή”, δήλωσε η κυρία Παπαρήγα.

    Και σημείωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, καθώς “δικό της είναι το σχέδιο, μέσα στο μνημόνιο είναι, τα έχει συμφωνήσει, να αντιμετωπίσει, λοιπόν, για άλλη μια φορά στην Βουλή, αλλά και κυρίως στους δρόμους, τη λαϊκή κατακραυγή”.

    Η ΓΓ του ΚΚΕ τόνισε ακόμη ότι “εάν η κυβέρνηση δεν ακούσει αυτό το πράγμα, φέρνει τον καθένα μπροστά στην ευθύνη του και αναμφισβήτητα και για τον ελληνικό λαό θα θεωρείται υπεύθυνος και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας”.

    Κληθείσα να σχολιάσει τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά, η κα Παπαρήγα δήλωσε:

    “Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν υιοθετήσει όλη τη λογική της κυβέρνησης και τη λογική του μνημονίου. Βέβαια, κάτω από τη λαϊκή πίεση, ο καθένας προσπαθεί να πάρει αποστάσεις και ενδεχομένως η λαϊκή κατακραυγή να οδηγήσει και σε περιορισμό του αριθμού των βουλευτών. Εμείς αυτές τις αντιδράσεις τις θέλουμε να είναι καθαρές και ειλικρινείς, ανεξάρτητα από τη βουλευτική έδρα και να μην είναι κάτω από τον φόβο ενός λαϊκού στραπάτσου. Να είναι συνειδητή επιλογή”.

    Γ.Καρατζαφέρης: “Ο Πρόεδρος πρέπει να μείνει αμέτοχος”

    “Ο πολιτικός κόσμος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, ευθύνες που δεν δείχνει ότι μπορεί να αναλάβει ολοκληρωτικά και πρέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μείνει αμέτοχος από αυτές τις πολιτικές ευθύνες”, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης, μετά το τέλος της συνάντησης που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.

    Ο Γ. Καρατζαφέρης κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει την συμφωνία για τα εργασιακά στην Ολομέλεια της Βουλής και τόνισε ότι “δεν πρέπει κατά καμμία έννοια κάποιοι να αποπειρώνται να εμπλέξουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην τρέχουσα σοβαρή πολιτική κατάσταση”.

    Εξέφρασε, πάντως, τη βεβαιότητα ότι τελικώς το κείμενο θα περάσει από την Βουλή. “Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Γ. Παπανδρέου θα αντιληφθεί ότι πρέπει να έρθει στην Ολομέλεια και θα έρθει στην Ολομέλεια”, είπε.

Δήλωση Δημ.Στρατούλη σχετικά με το ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπ. Οικονομικών για το ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων

    Σχετικά με το ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπ. Οικονομικών για το ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων ο Δημήτρης Στρατούλης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ και της επιτροπής Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:    

    Η κυβέρνηση μειώνει τις συντάξεις, αυξάνει τα όρια ηλικίας, αφαιρεί ασφαλιστικά δικαιώματα και των δημοσίων υπαλλήλων και μετατρέπει τη δημόσια κοινωνική τους ασφάλιση σε ατομική-ιδιωτική.  

    Ταυτόχρονα εξομοιώνει προς τα πάνω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων με αυτά των αντρών εφαρμόζοντας σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία δεν έχει καμία νομική, ηθική και πολιτική βάση, και ζημιώνει χιλιάδες εργαζόμενες.   

    Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επάξια αποκτά τον τίτλο του πιο αποτελεσματικού κατεδαφιστή των κοινωνικών κατακτήσεων, αλλά οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι θα την κατεδαφίσουν με τους αγώνες τους πριν ολοκληρώσει το καταστροφικό έργο της.