Διοικητής 1ης ΥΠΕ- Ζητά από τους Διοικητές Νοσοκομείων άμεση ενημέρωση για οποιοδήποτε συμβάν «δύναται να προσλάβει δημοσιότητα ή να προκαλέσει ευρύτερο σχολιασμό»