Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κ. Γκάγκα οι ιατροί, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητά τους σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και παρατείνουν την παραμονή τους ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, με αίτηση, την οποία υποβάλλουν έως την 31η.12.2022 και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίο υπηρετούν, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, εφόσον εκπληρώσουν υπηρεσία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών μετά από την έγκριση της αίτησής τους.

Επίσης, οι ιατροί οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητάς τους, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, δύνανται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την 31η.12.2022 σε μία από τις επτά (7) Υ.Πε., να τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. σε κενή οργανική θέση ειδικευομένων οποιασδήποτε ειδικότητας, σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της, ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση κάντε κλικ εδώ