Ε.Ε.: Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών

Κάθε χρόνο το 8% έως 12% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομεία στην ΕΕ υφίσταται βλάβες από την υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων που συνδέονται με την περίθαλψη, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Κομισιόν

Πολλές από τις βλάβες αυτές είναι δυνατόν να προληφθούν. Σήμερα η Επιτροπή υποβάλλει ανακοίνωση και πρόταση προς το Συμβούλιο για έκδοση σύστασης στην οποία περιλαμβάνονται συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη, είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά είτε με την Επιτροπή, προκειμένου να βελτιώσουν την ασφάλεια των ασθενών.

Η Επίτροπος Υγείας, κα Ανδρούλλα Βασιλείου, ανέφερε: «Η ασφάλεια των ασθενών είναι ο θεμέλιος λίθος για μια υγειονομική περίθαλψη καλής ποιότητας. Θα ήθελα να δω να δημιουργείται μια Ευρώπη για τους ασθενείς όπου δίνεται ύψιστη σημασία στην ασφάλεια και οι πολίτες γνωρίζουν και έχουν εμπιστοσύνη στην περίθαλψη που λαμβάνουν.»


Οι πιο συνήθεις τύποι ανεπιθύμητων συμβαμάτων όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη είναι οι εξής: λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη• εσφαλμένες ή καθυστερημένες διαγνώσεις• χειρουργικά σφάλματα καθώς και σφάλματα που συνδέονται με τη χορήγηση φαρμάκων. Οι περισσότερες προσπάθειες βελτίωσης της ασφάλειας των ασθενών σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ ήταν έως τώρα επικεντρωμένες σε συγκεκριμένα θέματα, για παράδειγμα στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου από τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή τη μικροβιακή αντοχή. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα ανεπιθύμητα συμβάματα οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων οι οποίοι έχουν συνολικά ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στους ασθενείς.


Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή συνιστά την εφαρμογή συνεκτικής προσέγγισης για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θέσουν σε εφαρμογή και να βελτιώσουν τις στρατηγικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των ανεπιθύμητων συμβαμάτων σε όλα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η προσοχή εστιάζεται πρωτίστως στην αντιμετώπιση των συστημικών και οργανωτικών ελλείψεων που ευθύνονται για τις περισσότερες βλάβες που υφίστανται οι ασθενείς. Μεταξύ των κύριων συστάσεων που απευθύνονται στα κράτη μέλη συγκαταλέγονται, για παράδειγμα: η θέσπιση ή ενδυνάμωση των συστημάτων υποβολής εκθέσεων και μάθησης• η ενσωμάτωση της διάστασης της ασφάλειας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης• η προαγωγή της συμμετοχής των ασθενών στην ανάπτυξη των μέτρων ασφαλείας• και η παροχή στους ασθενείς σχετικών πληροφοριών αναφορικά με τους κινδύνους για την υγεία και αναφορικά με θέματα ασφάλειας. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με στόχο την ανάπτυξη κοινών ορισμών και δεικτών για την ασφάλεια των ασθενών.


Λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη


Ο ετήσιος αριθμός των ασθενών στην ΕΕ που εμφανίζουν τουλάχιστον μία νοσοκομειακή λοίμωξη εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 4,1 εκατομμύρια ασθενείς, αριθμός που ισοδυναμεί με έναν στους είκοσι νοσοκομειακούς ασθενείς. Γνωστά παραδείγματα τέτοιου είδους λοιμώξεων είναι αυτές που προκαλούνται από το βακτήριο MRSA (ανθεκτικός στη μεθικιλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος). Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη είναι δυνατόν να μειωθούν έως και κατά ένα τρίτο, εάν τεθούν σε εφαρμογή ορισμένα μέτρα και δομές πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων. Για το λόγο αυτό η πρόταση επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη. Μεταξύ των κύριων συστάσεων που απευθύνονται στα κράτη μέλη συγκαταλέγονται οι εξής: εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων• ενδυνάμωση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων στα νοσοκομεία καθώς και θέση σε λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων για τον εντοπισμό και την αναφορά των λοιμώξεων.


Ιστορικό


Η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών νωρίτερα φέτος. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής έχουν ληφθεί υπόψη στην πρόταση που υποβάλλεται σήμερα. Είχε προηγηθεί διαβούλευση με αντικείμενο τη συγκεκριμένη απειλή που συνιστούν για την ασφάλεια των ασθενών οι λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη. Ομάδες εργασίας στις οποίες εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη και κύριες ομάδες ενδιαφερόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και των ασθενών, έχουν επίσης συμβάλει στις συζητήσεις παρέχοντας ενημέρωση τόσο σχετικά με γενικά θέματα ασφάλειας των ασθενών όσο και σχετικά με τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη.