Ε.Ε.: Παραβιάζει τη νομοθεσία για προμήθεια ιατρικών υλικών η Ελλάδα

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σήμερα με απόφασή του ότι η Ελλάδα, διατηρώντας σε ισχύ το νόμο 2955 του 2001, παραβίασε την κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την υποχρέωση διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών για ορισμένα υλικά ιατρικής χρήσης σε νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο αμφισβήτησε με την απόφασή του τη δυνατότητα που παρέχει η ελληνική νομοθεσία να καθορίζεται ανώτατη τιμή προμήθειας, χωρίς διαγωνισμό, συγκεκριμένων ιατρικών υλικών με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι διατηρώντας σε ισχύ το άρθρο 7, παράγραφος 2, του νόμου 2955/2001 για τις «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΠεΣΥΠ) και άλλες διατάξεις», καθώς και τις εκτελεστικές διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων, η Ελλάδα παραβίασε τις υποχρεώσεις της όπως αυτές προκύπτουν από την οδηγία 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, η οποία τροποποιήθηκε στη συνέχεια από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής.

Στην προσφυγή της κατά της Ελλάδας η Επιτροπή ζητούσε την εξασφάλιση πραγματικού και δίκαιου ανταγωνισμού, όπως έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η εθνική νομοθεσία της Ελλάδας προβλέπει ότι «οι ανάγκες των Πε.Συ. και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, καθώς και οι ανάγκες των διασυνδεόμενων με τα Πε.Συ. νοσοκομείων, μπορεί να καλύπτονται με τη διενέργεια διαγωνισμών για την αγορά ή τη μίσθωση ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων και αναλωσίμων, με τη μέθοδο της προσφοράς από τους προμηθευτές τιμής ανά εργαστηριακή εξέταση ή διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη ή καθορισμένο σύνολο εργαστηριακών εξετάσεων ή διαγνωστικών ή θεραπευτικών πράξεων.

«Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει την παραχώρηση των μηχανημάτων, των αντιδραστηρίων, του αναλώσιμου υλικού και της συντήρησης για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να καθορίζεται ανώτατη τιμή προμήθειας, χωρίς διαγωνισμό, συγκεκριμένων υλικών». Τέλος, το Δικαστήριο σημειώνει ότι εκδόθηκαν κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις ανώτατες τιμές για τα υλικά ιατρικής χρήσης.