ΕΚΑΒ: Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.).

p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΘΗΝΑ, 9-10-09

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 15ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.).

Το Πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά από το Μετεκπαιδευτικό Κέντρο στην Ε.Π.Ι. που ιδρύθηκε και λειτουργεί στο ΕΚΑΒ (Ν. 2345/12-10-95) και θα υλοποιηθεί για την εκπαιδευτική περίοδο 2010 στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Διαρκεί ένα έτος και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση.

Στο τέλος του προγράμματος και μετά από επιτυχή αξιολόγηση, χορηγείται στους αποφοιτήσαντες από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Ε.Π.Ι.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο χορηγείται από το ΕΚΑΒ) από 15/10/2009 μέχρι 6/11/2009. συνοδευόμενη από:1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένης.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ¶δειας ¶σκησης Επαγγέλματος.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, εφόσον υπάρχει.

Αντί των δικαιολογητικών με αύξοντα αριθμό 1,2,3 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

5. Βιογραφικό ΣημείωμαΠερισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις κατά τόπους γραμματείες του ΕΚΑΒ:

ΕΚΑΒ Αθήνας: τηλ. 2107460136 & 2107460138

ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310397113

και στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ www.ekab.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ