Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων για Νοσοκομεία, με το συνολικό ποσό των (215.445.290,00) ευρώ από την πίστωση του Ε.Φ. 1015-203 Α.Λ.Ε. 2310203001 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας οικονομικού έτους 2022