Εκδόθηκαν οι υπ. Αποφάσεις για τις εφημερίες γιατρών και τις υπερωρίες προσωπικού για το 2023

Εκδόθηκαν οι υπ. Αποφάσεις για τις εφημερίες γιατρών και τις υπερωρίες προσωπικού για το 2023

Α.- Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2023 (κλικ εδώ)

Β.- Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ανά Υγειονομική
Περιφέρεια, και του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 2023 (κλικ εδώ).

Γ.- Καθιέρωση Εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών –
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και
Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια, για το έτος 2023 (κλικ εδώ).