Εκπαίδευση Ειδικευομένων Παθολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Πατησίων»

p style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt”> 

Σ  Ω  Μ  Α  Τ  Ε  Ι  Ο          Ε  Ρ  Γ  Α  Ζ  Ο  Μ  Ε  Ν  Ω  Ν

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  «ΠΑΤΗΣΙΩΝ»

Χαλκίδος 15 – 17 Αθήνα 111-43

                                                                       

Αριθ. Πρωτ.: 985/15.4.13                                                        ΑΘΗΝΑ 15.04.2013

 

                                                                  Προς:  Υ.Υ.Κ.Α.

                                                                  Δ/νση Προσωπικού Ν.Π.

                                                                  Τμήμα Δ΄

 

Θέμα: Εκπαίδευση Ειδικευομένων Παθολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Πατησίων»

Σχετ.: Υπ΄ αριθ. πρωτ.: 13636/9.4.13 έγγραφο Προέδρου ΕΚΑΒ (επισυνάπτεται)

 

                  Με το υπ΄αριθμ. 9745/2-4-13 έγγραφό του ο Διοικητής της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής ζητά από το Υ.Υ.Κ.Α. (Δ/νση Προσωπικού Ν.Π., Τμήμα Δ΄) να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οι ειδικευόμενοι ιατροί του Παθολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Πατησίων» να μετακινηθούν σε άλλο Νοσοκομείο για συνέχιση της εκπαίδευσής τους, λόγω δυσλειτουργίας του συγκεκριμένου Τμήματος.

                  Σας πληροφορούμε ότι το Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Πατησίων» διαθέτει 38 κλίνες (το 35% των κλινών του Νοσοκομείου) και υπηρετούν σήμερα σε αυτό μία Επιμελήτρια Β΄, ένας Επικουρικός Παθολόγος και 11 ειδικευόμενοι ιατροί. Ας σημειωθεί ότι οι 9 από τους 11 ειδικευόμενους του Τμήματος βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων από τις 14/3/2013, με αποτέλεσμα η όποια δυσλειτουργία του Τμήματος να μην αντανακλά προς το παρόν στην εκπαίδευσή τους. Στο Τμήμα υπηρετούσαν μέχρι 31/12/2012 (προ 3,5 μηνών) επιπλέον ένας Διευθυντής Παθολόγος ο οποίος απεχώρησε λόγω συνταξιοδοτήσεως και ένας Επιμελητής Β΄ ο οποίος απεχώρησε λόγω διορισμού του σε άλλο Νοσοκομείο και έχουν προκηρυχθεί 3 θέσεις Παθολόγων (Διευθυντή, Επιμελητή Α΄, Επιμελητή Β΄). Στην θέση του αποχωρήσαντος Διευθυντή μετακινήθηκε στις 1/1/2013 με κοινή απόφαση της 1ης και 5ης Υ.ΠΕ. Διευθυντής από το Γ.Ν. Θηβών, αλλά αιφνιδίως με νέα απόφαση των προαναφερθέντων Υ.ΠΕ. ο γιατρός επέστρεψε στις 19/3/2013 στο Γ.Ν. Θηβών χωρίς να έρθει αντικαταστάτης του. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν το Τμήμα να μείνει με μία μόνο ειδικευμένη γιατρό και 2 ειδικευόμενους καθότι και ο Επικουρικός Παθολόγος πραγματοποιεί επίσχεση από 14/3/2013. Έτσι από 19/3/13 σταμάτησε η νοσηλεία ασθενών στο Τμήμα το οποίο προς το παρόν πραγματοποιεί μόνο Εξωτερικά Ιατρεία.

Έκτοτε ο Διοικητής της 1ης Υ.ΠΕ. δηλώνει στο Σωματείο Εργαζομένων ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να μετακινήσει Διευθυντή Παθολόγο στο Γ.Ν.Α. «Πατησίων» ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης επαναλειτουργία του Παθολογικού Τμήματος – έχει μάλιστα αποστείλει αποφάσεις σε 3 γιατρούς του Γ.Ν.Α. Σισμανογλείου στις 21/3/13 και 9/4/2013 εκ των οποίων ουδείς έχει παρουσιαστεί για ανάληψη υπηρεσίας στο Γ.Ν.Α. «Πατησίων». Όμως είναι προφανές ότι αν μετακινηθούν σε άλλο Νοσοκομείο για συνέχιση της εκπαίδευσής τους οι ειδικευόμενοι ιατροί του Παθολογικού Τμήματος, τότε ακόμη και αν αναλάβει υπηρεσία στο Γ.Ν.Α. «Πατησίων» Διευθυντής Παθολόγος θα είναι αδύνατη λόγω ελλείψεως ειδικευομένων η νοσηλεία ασθενών στο Τμήμα, καθότι στο Γ.Ν.Α. «Πατησίων» οι καθημερινές ενεργείς εφημερίες των Τμημάτων πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευόμενους ιατρούς.            Οποιαδήποτε δηλαδή μετακίνηση των ειδικευομένων θα προκαλέσει κλείσιμο του Παθολογικού Τμήματος και μετατροπή του σε Εξωτερικό Ιατρείο, με συνακόλουθη δραματική υποβάθμιση της λειτουργίας των υπολοίπων Τμημάτων του Νοσοκομείου (Χειρουργικό, Ουρολογικό, Καρδιολογικό, Οφθαλμολογικό) και τελικά πλήρη απαξίωση του Γ.Ν.Α. «Πατησίων» που θα αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους ασθενείς που απευθύνονται σε αυτό και χρήζουν νοσηλείας. Έτσι λοιπόν η όποια προσωρινή δυσλειτουργία στο Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Πατησίων» δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή για ενέργειες εκ μέρους του Υ.Υ.Κ.Α. και της 1ης Υ.ΠΕ. που θα οδηγήσουν σε κατάργηση του Τμήματος και συνακόλουθη δραματική υποβάθμιση όλου του Νοσοκομείου. Ας σημειωθεί ότι λόγω της αναστολής προσλήψεων στο Ε.Σ.Υ. υπάρχουν αρκετά Τμήματα σε νοσοκομεία της 1ης Υ.ΠΕ. και μεταξύ αυτών και Παθολογικών Τμημάτων μεγάλων Νοσοκομείων που στελεχώνονται με ανεπαρκή αριθμό ειδικευμένων ιατρών, όμοιο με αυτό που είχε το Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Πατησίων» προ της μετακινήσεως του Διευθυντή στο Γ.Ν. Θηβών. Αν λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αποφασιστεί «για εκπαιδευτικούς λόγους» μετακίνηση των ειδικευομένων τους σε άλλα Νοσοκομεία, είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία των νοσοκομείων και τη νοσηλεία των ασθενών και επιπλέον θα έχει αρνητικές συνέπειες και στην όποια εκπαίδευση των ειδικευομένων προκαλώντας συσσώρευση αυτών σε ολιγάριθμα νοσοκομεία. Επισημαίνουμε δε ότι το Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Πατησίων» έχει κριθεί κατάλληλο από το ΚΕ.Σ.Υ. για χορήγηση ειδικότητας Παθολογίας (5 έτη, πλήρης) και ότι βάσει των ανωτέρω αποφάσεων διορίσθηκε στις 6/3/2013 γιατρός στο Γ.Ν.Α. «Πατησίων» για πλήρη ειδικότητα στην Παθολογία.

Επιπλέον λόγω της δημιουργίας του ενιαίου ΝΠΔΔ ΓΝΝΙ «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων» από 31/12/2012 είναι σαφές ότι είναι εφικτό στα πλαίσια του ενιαίου ΝΠΔΔ να υπάρξουν δυνατότητες αναβάθμισης της εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών του Γ.Ν.Α. «Πατησίων», χωρίς να καταργούνται νευραλγικά Τμήματα αυτού και να κλείνει το 35% των κλινών του.

                  Είναι λοιπόν σαφές ότι η όποια προσωρινή δυσλειτουργία του Παθολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Πατησίων» δεν πρέπει να οδηγήσει σε μετακίνηση ειδικευομένων του σε άλλα Νοσοκομεία και κλείσιμο κλινών του. Αντιθέτως πρέπει άμεσα εκ μέρους της 1ης Υ.ΠΕ. και του Υ.Υ.Κ.Α. να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του Παθολογικού Τμήματος.      Επισημαίνουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Πατησίων» αντιμετωπίζει λόγω της μεγάλης προσβασιμότητάς του (μέσω ΗΣΑΠ, τρόλεϊ, λεωφορείων), μεγάλο αριθμό περιστατικών και καθώς βρίσκεται σε κομβικό σημείο εγγύτατα της Εθνικής οδού αποτελεί το πρώτο νοσοκομείο στο οποίο απευθύνονται ασθενείς από δήμους της Δυτικής Αθήνας που στερούνται παντελώς νοσοκομείων (Ιλίου, Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων-Καματερού κλπ). Παρέχει μάλιστα πρώτες βοήθειες σε εξαιρετικώς επείγοντα περιστατικά (πχ ανακοπές, πνευμονικά οιδήματα) και ώρες που δεν εφημερεύει, αφού λόγω της κομβικής θέσεώς του διακομίζονται σε αυτό από το ΕΚΑΒ βαρύτατα πάσχοντες ασθενείς για πρώτες βοήθειες και σταθεροποίηση. Έχει δε αναπτύξει με πρωτοβουλία των γιατρών του εξειδικευμένες μονάδες (π.χ. Μονάδα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και ERCP, εξειδικευμένες Οφθαλμολογικές μονάδες, το πρώτο Ιατρείο Πόνου στην Ελλάδα) στις οποίες συχνά διακομίζονται και ασθενείς από άλλα μεγαλύτερα Νοσοκομεία. Για τους λόγους αυτούς έχει αναγνωριστεί και από το Υπουργείο ως νοσοκομείο που παρέχει πλήρη ειδικότητα Παθολογίας, Χειρουργικής, Οφθαλμολογίας, Αναισθησιολογίας αλλά και εξειδικεύσεις. Μέχρι τον Απρίλιο του 2012 το Γ.Ν.Α. «Πατησίων» πραγματοποιούσε Γενική Εφημερία κάθε 4 ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες 1.000.000 κατοίκων της Αθήνας και πολλών γειτονικών δήμων. Από 1/4/2012 αντιμετωπίζει επείγοντα (08:00-14.30) μέρα παρά μέρα και εκτός αργιών, όχι λόγω των ελλείψεων του σε προσωπικό αλλά επειδή το Υπουργείο μείωσε την πίστωση για τις εφημερίες των γιατρών. Αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών του προαναφερθέντος πληθυσμού αναφοράς, όπως σαφώς επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο του Προέδρου του ΕΚΑΒ (αρ.πρωτ. 13636, 9/4/2013).

Το Γ.Ν.A. «Πατησίων» θεωρούνταν τόσο πολύτιμο για το ΕΚΑΒ ώστε η Γενική του εφημερία δεν ανεστάλη ούτε το Δεκέμβριο του 2009, όπου για 10 συνεχείς ημέρες, έκαναν επίσχεση εργασίας όλοι οι ειδικευόμενοι και σχεδόν όλοι οι Επικουρικοί του Νοσοκομείου. Όταν λοιπόν Νοσοκομεία όπως το Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», απαιτούν, συνεφημέρευσή τους με μικρότερα Νοσοκομεία ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ράντζων, είναι εντελώς λάθος να ακρωτηριάζεται με βεβιασμένες και άστοχες ενέργειες του Υ.Υ.Κ.Α. και της 1ης Υ.ΠΕ. το Γ.Ν.Α. «Πατησίων».

Στόχος λοιπόν πρέπει να είναι η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του Παθολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Πατησίων» και ακολούθως η αναβάθμιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου. Αυτό είναι ζωτικό για τους ασθενείς και συμβάλει ουσιαστικά και στην εκπαίδευση των ειδικευομένων. Οι ειδικευόμενοι δεν εκπαιδεύονται καλύτερα αν συσσωρευτούν σε Νοσοκομεία γεμάτα ράντζα και σε Τμήματα Επειγόντων που επικρατούν συνθήκες πολέμου. Κάτι τέτοιο δεν αξίζει ούτε στους ασθενείς, ούτε στους γιατρούς.

 

 

Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γ. Γραμματέας

 

 

Ευστρ. Τσελάς                                                                                   Παν. Τσάλλας