ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τέως Νοσοκομεία ΙΚΑ της Αθήνας

font size=”3″>Του
Κώστα Λιβαδά

Με το Άρθρο 32 του Νόμου 3918/2011 τα Νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντάχθηκαν από 1/06/2011 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ εντάχθηκε στο Σισμανόγλειο, το 6ο Νοσοκομείο στο Νοσοκομείο ‘’ Άγιο Σάββας’’, το 7ο Νοσοκομείο στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα και το Νοσοκομείο Βραχείας νοσηλείας (3ο) στο Νοσοκομείο Πολυκλινική σαν Παραρτήματα τους. Με τον ίδιο νόμο καθορίζονται και οι εργασιακές σχέσεις του ιατρικού προσωπικού που υπηρετούσε στα Νοσοκομεία του ΙΚΑ στους νέους φορείς υποδοχής. Στα νοσοκομεία αυτά υπηρετούσαν γιατροί ΙΚΑ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (ΠΑΑ) και γιατροί ΙΚΑ με σχέση είτε μονίμου η με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Οι γιατροί ΠΑΑ μεταφέρθηκαν με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατείχαν. Για την 2η κατηγορία γιατρών, εάν επιθυμούσαν με δήλωση τους την ένταξη τους, συστήθηκαν ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως με την έναρξη της ισχύος του Νόμου και διατηρούν την ίδια εργασιακή σχέση κλάδο και ειδικότητα. Σημειωτέον ότι η κατηγορία αυτή είχε μειωμένο ωράριο εργασίας και δικαίωμα άσκησης ιδιωτικώς της ιατρικής. Η διάταξη αυτή που αφορά τους συναδέλφους μη ΠΑΑ συνιστά ρήγμα στο όλο σύστημα των ιατρών με κλάδου ΕΣΥ με την έννοια της Διαφοροποίησης από την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού συμβούλου της ΕΙΝΑΠ οι προσωποπαγείς θέσεις αφορούν τα παραρτήματα και δι’ αυτών τα νοσοκομεία υποδοχής .Εξ’ άλλου ο συγκεκριμένος Νόμος τα τέως Νοσοκομεία του ΙΚΑ δεν τα καταργεί αλλά τα ορίζει να λειτουργούν ως Παραρτήματα των Νοσοκομείων υποδοχής. Τόσο η ΕΙΝΑΠ όσο και η ΟΕΝΓΕ με συγκεκριμένες αποφάσεις τους το περασμένο καλοκαίρι είχαν τονίσει ότι δεν πρέπει να χαθεί καμία νοσοκομειακή κλίνη στο Λεκανοπέδιο και είχαν ζητήσει να ξεκαθαρισθούν οι εργασιακές σχέσεις των συναδέλφων και οι διαδικασίες ένταξης τους στο ΕΣΥ. Μάλιστα με πρωτοβουλία του γράφοντος είχε γίνει στο Σισμανόγλειο τέλη Ιουνίου, σύσκεψη όλων των Πενταμελών επιτροπών της ΕΙΝΑΠ και αντιπροσώπων των συναδέλφων των Παραρτημάτων από όλα τα εμπλεκόμενα σ’ αυτήν την διαδικασία Νοσοκομεία της Αθήνας όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων και μία πρώτη καταγραφή των προβλημάτων που ανέκυπταν από την ένταξη τόσο των ειδικευμένων όσο και των ειδικευομένων Γιατρών και τα συμπεράσματα της ανακοινώθηκαν τόσο στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ όσο και στο ΓΣ της ΟΕΝΓΕ. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει μεθοδευμένες προσπάθειες από πλευράς Υπουργείου και Διοικήσεων για απαξίωση και κλείσιμο όλων αυτών των Νοσοκομείων, με επιχειρούμενες αυθαίρετες μετακινήσεις συναδέλφων ειδικών και ειδικευομένων ακόμη και μη ΠΑΑ, στα κύρια Νοσοκομεία, μη πληρωμή εφημεριών, την δραστική περικοπή λειτουργικών δαπανών και αποδυνάμωση τμημάτων ακόμη και με εθελούσιες μετακινήσεις πελατειακού τύπου ολόκληρων κλινικών σε νοσοκομεία εκτός φορέων υποδοχής και κατάργηση της λίστας ειδικευομένων στα Παραρτήματα.

Όλα αυτά μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής του Μνημονίου δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση στην οποία πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Και αυτές θα πρέπει να είναι:

  1. Άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει ο το άρθρο 32 τουΝ.3918 και αφορά την εξέλιξη των συναδέλφων μη ΠΑΑ.

  2. 2. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλο εργασιακό πλαίσιο για τους συναδέλφους γιατρούς μη ΠΑΑ, διαφορετικό από των υπολοίπων γιατρών του ΕΣΥ .

  3. Η βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων θα πρέπει να είναι αντίστοιχη ποσοτικά και ποιοτικά με αυτά των ιατρών του ΕΣΥ, μετά από κρίση.

  4. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη και ποιοτική συνέχιση της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων συναδέλφων στα τμήματα των παραρτημάτων που αποδυναμώνονται τόσο στελεχιακά όσο και λειτουργικά.

  5. Καμία αυθαίρετη η πελατειακού τύπου μετακίνηση γιατρών εκεί που δεν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες και αφού τηρηθούν όλα τα παραπάνω.

-Αγωνιστική εγρήγορση και διάθεση από εμάς και τις τοπικές κοινωνίες για να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο ή Τμήμα του.


Κώστας Λιβαδάς , είναι μέλος του Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ, Μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής της ΕΙΝΑΠ στο Σισμανόγλειο ΓΝΑ