Επιτρέπονται τα κίνητρα για φθηνότερη συνταγογράφηση

Τη δυνατότητα να παρέχουν στους γιατρούς οικονομικά κίνητρα προκειμένου να συνταγογραφούν φθηνότερα φάρμακα αναγνωρίζει με χθεσινή απόφασή του στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. το Δικαστήριο της Ένωσης. Σύμφωνα με την απόφαση, τα κράτη υποχρεούνται να παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι το πρόγραμμα κινήτρων βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και δεν εισάγει διακρίσει καθώς και να δημοσιοποιούν τις, από θεραπευτικής απόψεως, αξιολογήσεις σχετικά με το πρόγραμμα.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διαδικασία του προδικαστικού ερωτήματος που έθεσε στο Δικαστήριο της Ε.Ε. το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας, το οποίο ζητούσε να διευκρινισθεί εάν η απαγόρευσης παροχής οικονομικών κινήτρων, την οποία επιβάλλει η Οδηγία περί φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, αποκλείει το εφαρμοζόμενο στην Αγγλία και την Ουαλία πρόγραμμα.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο σκοπός της απαγορεύσεως που επιβάλλει η Οδηγία είναι η αποτροπή πρακτικών προωθήσεως από τις οποίες οι γιατροί ενδέχεται να αντλούν οικονομικό όφελος κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων.

Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με τη χθεσινή απόφαση, η απαγόρευση δεν ισχύει για τις αρμόδιες για τη δημόσια υγεία εθνικές αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να ελέγχουν εάν η Οδηγία τηρείται και να καθορίζουν προτεραιότητες στην πολιτική της δημόσιας Υγείας, ιδίως όσον αφορά τον εξορθολογισμό των σχετικών δημοσίων δαπανών.

Συνεπώς, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η πολιτική Υγείας κάθε κράτους – μέλους και η δημόσια χρηματοδότησή της δεν επιδιώκει κανένα σκοπό επίτευξης κέρδους εμπορικού χαρακτήρα. Έτσι, τέτοια προγράμματα κινήτρων για τους γιατρούς παρεχόμενων από τις εθνικές αρχές, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής Υγείας κάθε κράτους – μέλους, δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται ως μέτρα εμπορικής προώθησης φαρμάκων.