Εξοδα περίθαλψης: Πότε θα εκπίπτουν οι δαπάνες

Στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φωτοαντίγραφα αποδείξεων ή υπεύθυνες δηλώσεις για τυχόν επισκέψεις που έχουν κάνει σε γιατρούς – φυσικά πρόσωπα, τότε τα ποσά που έχουν καταβάλει και δεν καλύπτονται από τα Ταμεία δεν θα εκπίπτουν στο 100%, αλλά 20% από το φόρο, καθώς θα λογίζονται ως δαπάνη νοσοκομειακής περίθαλψης.