Εξώδικα απέστειλε η ΟΕΝΓΕ στον υπουργό Υγείας και τους Διοικητές Νοσοκομείων στα οποία συγχωνεύτηκαν νοσηλευτικές μονάδες του ΙΚΑ

div style=”margin: 2.25pt 0cm”>Εξώδικα απέστειλε η ΟΕΝΓΕ στον υπουργό Υγείας και τους Διοικητές Νοσοκομείων στα οποία συγχωνεύτηκαν νοσηλευτικές μονάδες του ΙΚΑ.

Αντικείμενο των εξωδίκων είναι οι μετακινήσεις γιατρών που διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία σε Κλινικές ΕΣΥ όπου εργάζονται γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η απονομή βαθμών καθώς και ζητήματα που αφορούν στις μετακινήσεις ειδικευομένων.
Τέλος επισημαίνεται η λαθροχειρία στη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ, η οποία διαφέρει από το αρχικό κείμενο που εστάλη στα Νοσοκομεία.
Στο εξώδικο προς τον υπουργό Υγείας τονίζεται:
«Σας Καλούμε να αποκαταστήσετε τη νομιμότητα και να μη επιτρέψετε στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων υποδοχής την ανάληψη πρωτοβουλιών, με την έκδοση διοικητικών πράξεων μετακίνησης, τοποθέτησης, ένταξης αλλά και βαθμολογικής κατάταξης μόνιμου και με Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ιατρικού προσωπικού από τα πρώην Νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που πλήττουν τα έννομα συμφέροντα των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., άλλως,
Σας Δηλώνουμε απερίφραστα και άνευ ετέρου, ότι θα χωρήσει προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για τη προστασία των θιγόμενων Ιατρών Ε.Σ.Υ.».
Για να διαβάσετε το εξώδικο προς τον υπουργό κλικ εδώ
Για να διαβάσετε το εξώδικο προς τους Διοικητές κλικ εδώ.

Δημήτρης Βαρνάβας