Εξυπηρέτηση δημοσίων υπαλλήλων μέσω ΚΕΠ

Εξυπηρέτηση δημοσίων υπαλλήλων μέσω ΚΕΠ
Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μπορούν να εξυπηρετούνται οι
ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών, Νικόλαου
Λέγκα, και Εσωτερικών, Χρήστου Ζώη, καθορίζονται οι διοικητικές
διαδικασίες και τα έντυπα αρμοδιότητας του υπουργείου
Οικονομίας-Οικονομικών και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων,
που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ και τα οποία αφορούν τις οκτώ
αιτήσεις: χορήγησης δανείου, αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας και
τραπεζικού λογαριασμού, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, χορήγησης
βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής, χορήγησης βεβαίωσης μερίσματος, επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων δόσεων δανείου, μεταβίβασης μερίσματος
θανόντος στην οικογένεια και προεξόφλησης μερισμάτων και συντάξεων. Οι
συγκεκριμένες υπηρεσίες μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών με τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.