ΓΛΚ: οι αναβαθμιζόμενοι σε Διευθυντές δικαιούνται ολόκληρο ή μέρος του επιδόματος θέσης ευθύνης Διευθυντών ΕΣΥ

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το 2/47528/0022/3-7-09 έγγραφό του δίνει διευκρινήσεις σχετικά με το επίδομα θέσης ευθύνης Διευθυντών ΕΣΥ. Αναφέρει λοιπόν ότι βάσει του άρθρου 4 του νόμου 3754/09 ορίζεται ότι σε κάθε τμήμα Νοσοκομείου του ΕΣΥ, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι του ενός Διευθυντές, δημιουργείται θέση Συντονιστή Διευθυντή. Οι υπηρετούντες σε οργανική θέση κατά την έναρξη του παραπάνω νόμου καθίστανται Συντονιστές Διευθυντές μέχρι την αποχώρηση τους για οποιονδήποτε λόγο.

Και το έγγραφο συνεχίζει:

«Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι, οι Συντονιστές Διευθυντές δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης των Διευθυντών (235 ευρώ) και οι λοιποί Διευθυντές δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους Αναπληρωτές Διευθυντές (94 ευρώ)»

 

Στη στήλη «Νομοθεσία» του Ygeianet θα βρείτε σκαναρισμένο το εν λόγω έγγραφο (κλικ εδώ).

 

                                          Συναδελφικά

                                    Δημήτρης Βαρνάβας