ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ εάν μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία εκλογής εκπροσώπου στο ΔΣ του Νοσοκομείου και Ιατροί των Νοσοκομείων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Παραρτημάτων), οι οποίοι δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.