Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί με 48,4 εκ. δράσεις στον τομέα της υγείας

ΠOΣO 48,4 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Eνωση για δράσεις στον τομέα της υγείας το 2010, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος, που εφαρμόζεται την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 321.500.000 ευρώ.

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που μόλις εκδόθηκε και την οποία υπογράφει η αρμόδια επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου εγκρίνονται το πρόγραμμα εργασίας για το 2010, τα κριτήρια επιλογής, ανάθεσης και τα λοιπά κριτήρια οικονομικής συνεισφοράς στις σχετικές δράσεις, όπως και η οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε. στη συμφωνία-πλαίσιο του Παγκόσμιου Oργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την καταπολέμηση του καπνίσματος.

Δεδομένου ότι οι κοινοτικές επιχορηγήσεις έχουν συμπληρωματικό και προτρεπτικό χαρακτήρα, τουλάχιστον 40% των δαπανών των σχεδίων πρέπει να χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές. Κατά συνέπεια, η κανονική οικονομική συνεισφορά μπορεί να ανέρχεται το πολύ στο 60% των επιλέξιμων δαπανών ανά σχέδιο για τα εξεταζόμενα σχέδια, ενώ μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση μέγιστης κοινοτικής συγχρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δηλαδή για τον κύριο και τους λοιπούς δικαιούχους) κατά 80% των επιλέξιμων δαπανών, όταν μία πρόταση είναι εξαιρετικής χρησιμότητας.

 

Τομείς προτεραιότητας

 

Τα θέματα για το 2010 αφορούν τρεις κύριες πτυχές δράσης:

1) την προαγωγή της υγιούς γήρανσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής,

2) την καταπολέμηση των απειλών κατά της υγείας,

3) τη στήριξη δυναμικών και καινοτόμων συστημάτων υγείας.

Αυτοί οι γενικοί στόχοι αντιμετωπίζονται στο πρόγραμμα εργασίας με οριζόντιες δράσεις σε τομείς όπως οι καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία, όπως και με ειδικές δράσεις για συγκεκριμένες νόσους και παθολογικές καταστάσεις.

Συνεκτιμώνται επίσης τα θέματα που περιλαμβάνονται στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου του συμβουλίου για τη δημόσια υγεία, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάιο του 2009.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τα εξής θέματα:

• Σχέση μεταξύ του υγιούς πληθυσμού και της οικονομικής παραγωγικότητας και ευημερίας.

• Ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλεια των ασθενών.

• Βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας απέναντι σε προκλήσεις όπως είναι η δημογραφική γήρανση.

• Ανισότητες υγείας στο εσωτερικό των κρατών-μελών και μεταξύ κρατών-μελών.

• Ασφάλεια της υγείας – εποπτεία και ανταπόκριση στις απειλές κατά της υγείας.

• Παγκόσμια υγεία, κλιματική αλλαγή, ενημέρωση για την υγεία σε επίπεδο Ε.Ε.

• Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

 

Μαρίνα Κουρμπέλα