Η οδηγία της Ε.Ε.

Του Kυριακου Στριγγαρη*

Από το 1986, με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπάρχει υπουργική απόφαση η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση χρόνου εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Αυτή τη διαδικασία τηρεί το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας με 11μελή επιτροπή η οποία, με βάση τις οδηγίες αυτές, μελετά τον φάκελο και προβαίνει στην αξιολόγηση του χρόνου εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: Πρώτον, ο ειδικευόμενος πρέπει να κατέχει προσωπική θέση σε ανεγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού στο οποίο εκπαιδεύεται. Δεύτερον, να συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών και εκπαίδευσης της κλινικής ή του εργαστηρίου όπου εργάζεται. Τρίτον, το πιστοποιητικό να φέρει την υπογραφή του διευθυντού του τμήματος ή της κλινικής, με θεωρημένη την υπογραφή από το νοσοκομείο. Εν συνεχεία για τη γνησιότητα του εγγράφου προβλέπεται η διαδικασία επικύρωσής του από την προξενική αρχή της πόλης από την οποία προέρχεται ή της τοπικής αρχής. Mε τη διαδικασία αυτή και με τη γνώση που έχουν οι 11 έγκριτοι επιστήμονες της Επιτροπής του ΚΕΣΥ διασφαλίζεται η σωστή αξιολόγηση της επιστημονικότητας του εγγράφου, αφού προηγουμένως έχει ελεγθεί λεπτομερώς η διαδικασία εγκυρότητας από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υγείας.

*Ο κ. Στριγγάρης είναι πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.