Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας- Εξώδικη δήλωση για σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που σαπίζει στα υπόγεια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου

p style=”background: white”>ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

(Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος)

Γεωργίου Παπασταματάκη, Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας

ΠΡΟΣ

1. Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», που εδρεύει στο Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 22100 Τρίπολη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

2. Την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Υπάτης αρ. 1 & Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών, Τ.Κ.26441 Πάτρα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

3. Πάντα υπεύθυνο άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενο στην σχετική διαδικασία

***************

Κύριοι,

Όπως καλά γνωρίζετε, καταστατικός σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι, μεταξύ άλλων, η εξυπηρέτηση της Δημόσιας Υγείας και των αρρώστων, ως και του γενικότερου συμφέροντος του Λαού και του Κράτους. Ο εν λόγω σκοπός επιδιώκεται με τη μελέτη των υγειονομικών συνθηκών της χώρας, τη παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται για την βελτίωσή τους και την υποβολή προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την περαιτέρω βελτίωση των μέτρων αυτών και γενικά της υγειονομικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό οι Ιατρικοί Σύλλογοι έχουν καθήκον να επισημαίνουν στις Δημόσιες Aρχές κάθε πράξη ή παράλειψη που ενδιαφέρει τη Δημόσια Υγεία.

¨Όπως επίσης καλώς γνωρίζετε, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2000-2006 είχε ενταχθεί η προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ (με το ΦΠΑ) και μετά από σειρά διαδικασιών και σχετικών ενεργειών ο σχετικός διαγωνισμός διενεργήθηκε και ήδη από το έτος 2009 το Νοσοκομείο κατακύρωσε τις σχετικές προμήθειες σε διάφορες εταιρείες.

Ως έχουμε πληροφορηθεί, ήδη από τη σύναψη και την εκτέλεση των οικείων συμβάσεων με την παραλαβή του εξοπλισμού, διάφορος ιατρικός εξοπλισμός και μάλιστα μεγάλης αξίας και υψηλής τεχνολογίας, άκρως απαραίτητος για τη λειτουργία και την αναβάθμιση του Νοσοκομείου παραμένει στις αποθήκες του Νοσοκομείου επί σειρά ετών σε πλήρη αχρησία, κάτι που αποβαίνει εις βάρος της λειτουργίας του Νοσοκομείου και του συμφέροντος των ασθενών και της Δημόσιας Υγείας.

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε ως Φορέας που μεριμνά και συμμετέχει σε μια ποιοτική δημόσια περίθαλψη του Κράτους Πρόνοιας, καθόσον σημαντικός εξοπλισμός, όπως Μηχάνημα Οστικής Πυκνότητας, Ορθοπεδική Χειρουργική Τράπεζα, Χειρουργική Τράπεζα, Ουρολογική Χειρουργική Τράπεζα, Στήλες Αερίων Χειρουργού, Στήλες Αερίων Αναισθησιολόγου, Ακτινοσκοπικό C arm, Ενδοσκοπικός Ουρολογικός Πύργος, Βρογχοσκόπιο Σύστημα, Αρθροσκοπικός Πύργος, Λαπαροσκοπικός Πύργος, Συσκευή Αυτομετάγγισης κλπ. παραμένει στις αποθήκες του Νοσοκομείου, ενόσω επιβάλλεται να εξοπλίσει κρίσιμα τμήματα του Νοσοκομείου. Αυτά τα Τμήματα αιχμής, όπως το αναισθησιολογικό, χειρουργικό, ορθοπεδικό και η ΜΕΘ, στερούνται του βασικού εξοπλισμού που εξασφαλίζει παροχή υψηλών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας.

Σειρά εμπλεκόμενων φορέων επί σειρά ετών καμία λύση δεν έχει εξεύρει με αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να μην είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό που έχει αιτηθεί προς προμήθεια, αναγκαίο για τη λειτουργία του και για ποιοτικότερη δημόσια περίθαλψη και παροχή υπηρεσιών υγείας. Ταυτόχρονα το Δημόσιο θα επωμισθεί υψηλό κόστος αποζημιώσεως των προμηθευτών που ενώ εκτέλεσαν τις υποχρεώσεις τους, έως σήμερα ούτε έχουν εξοφληθεί για τις οικείες συμβάσεις με σχετική υπερημερία του Δημοσίου, ούτε όμως και ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται, αν και παραδοθείς.

Με την παρούσα αιτούμεθα όπως προβείτε σε κάθε αναγκαία και νόμιμη ενέργεια και διαδικασία ώστε να παραδοθεί άμεσα ο εξοπλισμός στα Τμήματα, καθώς έχει δημιουργηθεί μέγα ζήτημα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και αποτελεί απαίτηση πλέον των πολιτών της Αρκαδίας. Η φύλαξή τους στις αποθήκες του Νοσοκομείου άνευ οιασδήποτε ειδικής μέριμνας επί σειρά ετών, δεν είναι ούτε ενδεδειγμένη, ούτε προσήκουσα λύση και δη για εξοπλισμό τόσο μεγάλης αξίας και σημαντικής τεχνολογίας. Ενώ η σχετική γραφειοκρατική αντιμετώπιση έχει δημιουργήσει υπερημερία πολλών ετών και προφανή δυσλειτουργία του Νοσοκομείου προς αναβάθμιση του οποίου είχαν εγκριθεί τα οικεία κονδύλια.

Για τους ανωτέρω λόγους

Και με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

Διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την έλλειψη στοιχειώδους μέριμνας προς προσήκουσα και άμεση χρήση και εκμετάλλευση του εξοπλισμού αυτού που άγει σε υπολειτουργία του Νοσοκομείου.

Σάς καλούμε άμεσα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας αλλά και της θέσης ευθύνης σας να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα προς παραλαβή και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων που «σαπίζουν» σε πλήρη αχρησία στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

Σάς δηλώνουμε ότι σε περίπτωση μή επέμβασής σας άμεσα με προσχηματικές ή γραφειοκρατικές δικαιολογίες θα απευθυνθούμε σε κάθε αρμόδια Δικαστική Αρχή προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ζημία του Νοσοκομείου και του Δημοσίου εν γένει.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς

1. Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», που εδρεύει στο Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 22100 Τρίπολη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

2. Την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Υπάτης αρ. 1 & Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών, Τ.Κ.26441 Πάτρα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

3. Πάντα υπεύθυνο άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενο στην σχετική διαδικασία

προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της εν συνόλω στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Τρίπολη, 28 Νοεμβρίου 2013

Για τον Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας

Ο Πρόεδρος