Ιατροί ΕΣΥ – Αίτηση παραίτησης ειδικευμένου ιατρού με βαθμό Διευθυντή – Διενέργεια Ε.Δ.Ε. – Αναστολή άσκησης των καθηκόντων του – Αργία – Αποδοχή ή μη της παραίτησής του.