ΙΚΑ: Διευκρινίσεις για την ειδική άδεια μητρότητας

p>

Διευκρινίσεις για την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας έξι μηνών, δίνει με πρόσφατη εγκύκλιό της η αρμόδια διεύθυνση του ΙΚΑ.

Δικαιούχοι της ειδικής αυτής άδειας είναι οι εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι οποίες τελούν σε ενεργό εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας,. Έχουν, δε, λάβει το σχετικό επίδομα από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια (3 ½ μήνες) ή σε κανονική άδεια από την δημοσίευση του Νόμου 3655/2008, δηλαδή από τις 3 Απριλίου 2008 και μετά.

Ο συγκεκριμένος Νόμος προβλέπει ότι την άδεια δικαιούνται οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μητέρες, οι οποίες εργάζονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις. Μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, οι μητέρες δικαιούνται την ειδική άδεια.

Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της συλλογικής σύμβασης του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατά τη διάρκεια της άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση τη συλλογική σύμβαση, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό του καθοριζόμενου ανωτέρω.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές (κλάδου κύριας σύνταξης σε ποσοστό 20%) υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερομένου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου (η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%) και την αποδίδει στο ΙΚΑ, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη (η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 13,33%) που βαρύνει τον Οργανισμό.

Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν ασφαλίζονται κατά το υπόψη χρονικό διάστημα στους κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΕΕ.

Επίσης, οι ημέρες ασφάλισης που προέρχονται από τον χρόνο της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας δεν αναγνωρίζονται κατά τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Και τούτο γιατί, όπως είναι γνωστό προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού απαιτείται πραγματική και κατά κύριο λόγο απασχόληση σε εργασίες ή ειδικότητες που ρητά αναφέρονται στα εδάφια Α΄και Β΄του Κανονισμού.

Η ασφάλιση των εν λόγω προσώπων, για τη συγκεκριμένη παροχή, θα λάβει χώρα μέσω των αντίστοιχων αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (με τύπο δήλωσης 04 ή 01 ανάλογα) που υποβάλλει ο ΟΑΕΔ.