*Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις για το πλαφόν και τη σύσταση 1000 θέσεων ειδικευμένων γιατρών

p>Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου “Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης“.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα όρια των συνολικών αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ , στην απασχόληση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ λόγω της πανδημίας της νέας γρίπης αλλά και στη σύσταση θέσεων ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία.

Το κείμενο των διατάξεων, όπως ακριβώς αυτές διατυπώνονται στο σχέδιο νόμου έχει ως εξής:

 

“Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ.

1. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα, δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέτη με 19 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή, όπως οι αποδοχές αυτές καθορίστηκαν από το άρθρο 57 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ  Α΄ 166)».

2. Η ισχύς της δεύτερης περιόδου της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, όπως αντικαταστάθηκε  με την προηγούμενη παράγραφο, αρχίζει από 1.1.2009, ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του νέου μισθολογίου των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και των ειδικευομένων, όπως αυτό καθορίστηκε με το άρθρο 6 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43). 3. Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών όπως πανδημιών και φυσικών καταστροφών, που απαιτούν την απασχόληση του ιατρικού,  νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. καθώς και του προσωπικού των ΝΠΙΔ εποπτευομένων από το ΥΥΚΑ, πέραν του ωραρίου εργασίας και των εφημεριών, μπορεί να παρέχεται   αποζημίωση,  το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την  απόφαση αυτή  ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, ο τρόπος απόδοσης της αποζημίωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής .

Η αποζημίωση αυτή δεν προσμετράται στο όριο των αποδοχών όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 

4. Προκειμένου να καταστεί δυνατή και να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των ιατρών, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43), συνιστώνται για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας, χίλιες (1.000)  θέσεις ειδικευμένων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Η αριθμητική κατανομή των θέσεων αυτών κατά ιατρική ειδικότητα, στα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

 

Σχόλιο:

Επειδή έχουμε άγνοια για το ύψος των αποδοχών του Εφέτη με 19 χρόνια προϋπηρεσίας, θα διερευνήσουμε το θέμα προκειμένου με νέα ανάρτηση να δώσουμε ασφαλείς πληροφορίες.

Σημειωτέον, η Υπουργός Υγείας χτες αρνήθηκε να ορίσει συνάντηση με την ΟΕΝΓΕ. Μετά την ανακοίνωση των κινητοποιήσεων που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ η Υπουργός άλλαξε τακτική και ζήτησε να συναντηθεί μέ την ΟΕΝΓΕ το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου.

Δημήτρης Βαρνάβας