Καταθέτουμε πλήρη προγράμματα για τον Νοέμβριο

p>ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΙΑΤΡΩΝ

 

Η γενική συνέλευση των ιατρών του Γ.Ν.A «Λαϊκό», που πραγματοποιήθηκε στις 13-11-2008 προκειμένου να τοποθετηθεί επί της τελευταίας τροποποιηθείσας πρότασης του Υπουργείου Υγείας (Δελτίο τύπου, 12-11-08) σχετικά με το περιεχόμενο της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας κατέληξε στα εξής:

 

1. Οι τελευταίες προτάσεις του Υπουργείου, αν και  δεν ικανοποιούν πλήρως το διεκδικητικό πλαίσιο του Έκτακτου Συνεδρίου της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε,  εντούτοις είναι σε θετική κατεύθυνση και αποτελούν κατάκτηση των ιδίων των ιατρών και των Γενικών τους Συνελεύσεων  και όχι των ηγεσιών των  συνδικαλιστικών τους οργάνων.

 

2. Απαιτούμε οι προσλήψεις να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε, δηλ 2000 προσλήψεις μέσα στο 1

ο

εξάμηνο του 2009 και οι υπόλοιπες το 2010 και να συνεχιστούν  μέχρι την πλήρη κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων  ώστε να γίνει πραγματικότητα ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των 48 και 56 ωρών εντός του 2010 που προτείνεται από τη κοινοτική οδηγία.

 

3.Η κλαδική σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει  ρήτρα όπου θα αναφέρει ότι η μη υλοποίηση των δεσμεύσεων αίρει την ισχύ αυτής.

 

 4. Η γενική συνέλευση δεν θεωρεί ικανοποιητική την μισθολογική πρόταση του υπουργείου  και παραμένει σε αγωνιστική ετοιμότητα για περαιτέρω κινητοποιήσεις.

 

Παρά ταύτα  θεωρώντας τη δέσμευση του Υπουργείου για τις προσλήψεις ικανοποιητική  και  πρώτης προτεραιότητας  θέμα για την επιβίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ένδειξη καλής πίστης καταθέτουμε πλήρη προγράμματα εφημεριών για το μήνα Νοέμβριο.

Επιφυλασσόμαστε για την κατάθεση προγραμμάτων με 2 και 4 εφημερίες για το μήνα Δεκέμβριο σε περίπτωση μη υπογραφής της κλαδικής σύμβασης έως την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ