Κόβεται η μισθοδοσία διοικητών φορέων που δεν δίνουν ισολογισμό

Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

Κόβεται η κρατική επιχορήγηση και οι μισθοί των διοικητών περίπου 400 νοσοκομείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικών Ταμείων, ΟΤΑ και λοιπών φορέων οι οποίοι συνεχίζουν να μην αποστέλλουν οικονομικά στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Με χθεσινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ, οι ΟΤΑ εφόσον δεν στέλνουν τα στοιχεία τους εντός 12 ημερών στο υπουργείο όπου υπάγονται, και το οποίο οφείλει να τα κοινοποιήσει στο ΓΛΚ, παύουν να επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η αρμόδια διεύθυνση θα αναρτά στο Διαδίκτυο τα στοιχεία των φορέων που έχουν αποστείλει στοιχεία. Η κατάσταση αυτή θα επέχει θέση βεβαίωσης και δικαιολογητικό για την καταβολή της επιχορήγησης.

Συνεπώς, έναντι των φορέων και των διοικήσεων, που δεν θα ανευρίσκεται το όνομά τους στη λίστα, επέρχονται οι εξής κυρώσεις:

1Πρόστιμο στον πρόεδρο ή στο γενικό διευθυντή, κατά περίπτωση ίσο με το 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέραν της 15ης από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των στοιχείων.

Αν παρέλθει η 27η ημέρα του μήνα, για κάθε επιπλέον ημέρα θα του καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με το 1/25, δηλαδή εντός 25 ημερών χάνει το μηνιαίο μισθό. Προαπαιτείται απόφαση του υπουργού, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης ΝΠΔΔ του ΓΛΚ.

Δέσμευση εσόδων

2 Δεσμεύεται το 50% των εσόδων του προβλεπόμενου κονδυλίου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά την πάροδο ενός μηνός και μέχρι να υποβληθούν τα στοιχεία στο ΓΛΚ.

Εξαιρούνται της δέσμευσης έσοδα ή δαπάνες σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.

Τον κίνδυνο να μην εισπράξουν την κρατική επιχορήγηση και να κοπούν οι μισθοί των διοικήσεων από αυτό τον μήνα αντιμετωπίζουν περίπου 400 Νοσοκομεία, ΑΕΙ και ΤΕΙ, που συνεχίζουν να μην αποστέλλουν τα στοιχεία τους στο ΓΛΚ.

Στις 15 του περασμένου μηνός, που είχαν ανακοινωθεί τα τελευταία οικονομικά στοιχεία των φορέων της γενικής κυβέρνησης, σε σύνολο 1.601 φορέων είχαν αποστείλει στοιχεία 1.196 και υπολείπονταν 405 φορείς ή σχεδόν το 25% του συνόλου.

Τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας έχουν ειδοποιηθεί, καθώς αρκετοί από τους φορείς που υπάγονται σε αυτά δεν έχουν αποστείλει ακόμα τα στοιχεία τους.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και πλήθος ΤΕΙ από όλη τη χώρα, καθώς και 44 νοσοκομεία.

Ως προς τους δήμους, εκ των οποίων 782 δεν έχουν δώσει στοιχεία, αρμόδιος παράγοντας σημείωνε ότι θα υπάρξει ειδική μέριμνα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή του «Καλλικράτη».

* Με άλλη εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του ΓΛΚ Ηλία Πεντάζου, την υποχρέωση παροχής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων έχουν και οι Περιφέρειες, που υποχρεούνται εντός 12 ημερών μετά τη λήξη κάθε μηνός, να κοινοποιούν τα έσοδα, τις δαπάνες, τη χρηματοδότηση, τις εκκρεμείς υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. *