Με ποιους όρους, η αμοιβή στους ομιλητές επιστημονικών εκδηλώσεων

Εγκύκλιο για τις επιστημονικές εκδηλώσεις, την οργάνωση ή την χρηματοδότηση συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες, εξέδωσε ο ΕΟΦ με στόχο:

την «τήρηση των κανόνων δεοντολογίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ».

τη «συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και της λοιπής δαπάνης προϊόντων αρμοδιότητας του».

τη «διαπίστωση του επιστημονικού χαρακτήρα των εγκρινόμενων εκδηλώσεων και στον έλεγχο της χρηστής κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους». 

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, τα έξοδα φιλοξενίας περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα έξοδα για την  εγγραφή συμμετοχής, στην αντίστοιχη εκδήλωση, για τη διαμονή και διατροφή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και την μετακίνηση από τον τόπο άσκησης του επαγγέλματος μέχρι τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης , πρέπει να είναι εύλογα τόσο ως προς το επίπεδο, όσο και ως προς το κόστος τους, σε σχέση με τις τιμές αγοράς και σε σχέση με τον κύριο επιστημονικό στόχο της εκδήλωσης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Επαγγελματία Υγείας, που επιχορηγείται από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, σε Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια είναι: η συμπλήρωση ειδικού εντύπου – αίτησης συμμετοχής (έντυπο ΕΟΦ) που απευθύνεται στον ΕΟΦ. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής (honorarium) από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, στους προσκεκλημένους ομιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των Επιστημονικών εκδηλώσεων, με την υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΟΦ από τους οργανωτές της εκδήλωσης του ονοματεπώνυμου, της ειδικότητας, του επαγγελματικού φορέα και του ύψους τιμητικής αμοιβής, για κάθε Επαγγελματία Υγείας – ομιλητή. 

Τυχόν τιμητική αμοιβή προς ιατρούς του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακούς κατατίθεται στον ΕΛΚΕΑ ή τον ΕΛΚΕ αντίστοιχα, οι οποίοι την αποδίδουν στον δικαιούχο μετά τις κατά περίπτωση παρακρατήσεις, και στο τέλος τους έτους εκδίδουν σχετική βεβαίωση αποδοχών για φορολογική χρήση του αμειβομένου. Στους ιδιώτες η καταβολή της τιμητικής αμοιβής θα γίνεται σε τραπεζικό λογ/σμό του εσωτερικού μετά την έκδοση του απαραίτητου φορολογικού παραστατικού. 

Οι Επαγγελματίες Υγείας που λαμβάνουν τιμητική αμοιβή για ομιλία οφείλουν να το αναφέρουν στην 2η  διαφάνεια που προβάλλεται με την έναρξη της εκδήλωσης (conflict  of  interest). Για διάστημα δύο ετών θα πρέπει να αναφέρεται η λίστα των εταιρειών από τις οποίες έχει λάβει τιμητική αμοιβή  α) στην αρχή της κάθε ομιλίας τους και β) σε κάθε επόμενη δημοσίευση τους, που ενδεχομένως σχετίζεται με τ προϊόντα της εταιρείας, σε Ελληνικά ή Διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

Στην ίδια εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι ο ΕΟΦ δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους κατά τη διάρκεια των συνεδρίων ή των εκδηλώσεων δια των οργάνων του ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη τήρηση των εγκεκριμένων στοιχείων ή/και δεν κατατίθενται απολογιστικά στοιχεία, δεν θα δίνεται έγκριση στον υπεύθυνο φορέα για μελλοντικές εκδηλώσεις για διάστημα 2 ετών. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρής υπέρβασης (άνω του 25%) του απολογισμού από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.