Με την υπογραφή του «τσάρου» όλες οι δαπάνες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ειρήνη Χρυσολωρά

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ εξουσίες και ευθύνες- όπως τον θέλει η τρόικα- δίνονται στον υπουργό Οικονομικών με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των ημερών στη Βουλή, καθώς του ανατίθεται ο πρώτος ρόλος στη δημοσιονομική διαχείριση όλων των φορέων της λεγόμενης γενικής κυβέρνησης, δηλαδή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομείων, ασφαλιστικών ταμείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Το νομοσχέδιο για τη «δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη του υπουργείου Οικονομικών» καθιερώνει νέους κανόνες για την αυστηρή παρακολούθηση του προϋπολογισμού, με στόχο να εξαλειφθούν τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης, σπατάλης και υπερβάσεων που οδήγησαν τη χώρα ώς εδώ. Είναι μία από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση έναντι της τρόικας, με προθεσμία εκτέλεσης ώς το τέλος Ιουνίου.

Η επέκταση των εξουσιών του κ. Γ. Παπακωνσταντίνουκαι οποιουδήποτε άλλου αναλάβει ενδεχομένως στο μέλλον καθήκοντα υπουργού Οικονομικών- ήταν απαίτηση της τρόικας, η οποία θέλει έναν υπεύθυνο και υπόλογο για τα οικονομικά όλων αυτών των οργανισμών τους οποίους φοβάται ότι μπορούν να τινάξουν στον αέρα τον κρατικό προϋπολογισμό. Η τήρηση στοιχείων στους εν λόγω οργανισμούς είναι σήμερα από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη, ενώ απασχολούν περίπου 220.000 εργαζομένους, σχεδόν μισό Δημόσιο.

Ειδικά για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το υπουργείο Οικονομικών ανακαλύπτει συνεχώς υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει στο παρελθόν και καλείται τώρα να καλύψει το Δημόσιο, ενώ τα νοσοκομεία είναι μια μαύρη τρύπα που εξακολουθεί να παράγει ελλείμματα 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο, παρά τα 6,5 δισ. ευρώ που θα πληρώσει το Δημόσιο για τις παρελθούσες υποχρεώσεις τους.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι προϋπολογισμοί των φορέων αυτών θα καταρτίζονται στο εξής υπό την εποπτεία του υπουργού Οικονομικών, στον οποίο και θα υποβάλλονται εκθέσεις εκτέλεσής τους από τους συναρμόδιους υπουργούς. Ειδικότερα ο υπουργός Οικονομικών θα ασκεί «την εποπτεία της κατάρτισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών και των δημοσιονομικών εκθέσεων και απολογισμών των φορέων της γενικής κυβέρνησης». Οι συναρμόδιοι υπουργοί θα είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των προϋπολογισμών και την αποτελεσματική εκτέλεσή τους, ενώ θα υποβάλουν σχετικές εκθέσεις «με τον τρόπο και εντός του χρονικού πλαισίου που προδιαγράφει το υπουργείο Οικονομικών».

Τα οικονομικά των εν λόγω οργανισμών θα παρακολουθούνται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μήνα μήνα, με βάση στοιχεία που θα είναι υποχρεωμένοι να δίνουν στο υπουργείο Οικονομικών. Το τελευταίο θα συντάσσει και θα υποβάλει στη Βουλή (σ.σ.: και στην τρόικα) μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες εκθέσεις.

Οι ρυθμίσεις
Το ίδιο νομοσχέδιο: Καθιερώνει τη σύνταξη τριετών προϋπολογισμών που θα έχουν στόχο για το έλλειμμα της κυβέρνησης τα επόμενα τρία χρόνια και ανώτατο όριο δαπανών. Δημιουργεί Διεύθυνση προϋπολογισμού σε κάθε υπουργείο με προϊστάμενο, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τη χρηστή και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση του υπουργείου του και των εποπτευόμενων φορέων.
Εισάγει το λεγόμενο διπλογραφικό σύστημα, μια νέα σύγχρονη μορφή λογιστικής αποτύπωσης των δημόσιων δοσοληψιών που εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αποκατάσταση της διαφάνειας, ιδίως στα νοσοκομεία.
Ιδρύει ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή. Ορίζει ότι ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός αρχίζει να καταρτίζεται από τον Ιανουάριο με τον καθορισμό της γενικής στρατηγικής και πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, το προτεινόμενο μέγιστο ύψος δανεισμού του κράτους, τις επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις και εγγυήσεις προς τους ΟΤΑ, τις κρατικές επιχειρήσεις κ.λπ. και την κατάσταση του ανεξόφλητου χρέους της γενικής κυβέρνησης.