ΜΕΡΑ25-ΚΡΙΤΩΝ ΑΡΣΕΝΗΣ: Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία κρίσης και επιλογής υποψηφιοτήτων για 2 θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν.Π.Α «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση διαδικασίας κρίσης και επιλογής υποψηφιοτήτων για 2 θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων στο Γ.Ν.Π.Α «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Με την υπ. αρ. πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.8252 απόφαση του  ο τότε υφυπουργός Υγείας κ. Κοντοζαμάνης, ενέκρινε μεταξύ άλλων στις 7 Φεβρουαρίου του 2020, την προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων για το  Γ.Ν.Π.Α «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Μια ημέρα πριν και με απόφαση του ιδίου, η οποία φέρει αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330 (ΦΕΚ 320/Β/6-2-2020), καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., όπου στο άρθρο 2 (Έλεγχος αιτήσεων –Δηλώσεων Υποψηφιοτήτων – Διαδικασία μοριοδότησης και βαθμολόγησης υποψηφίων) αναφέρονται τα εξής:

«Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα κατάλογος υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης. Το τμήμα ιατρών Ε.Σ.Υ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας διαβιβάζει ηλεκτρονικά τους αυτοματοποιημένους καταλόγους υποψηφίων στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων Δ.Υ.ΠΕ, του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και του ΕΚΑΒ οι οποίες άμεσα τους διαβιβάζουν στις γραμματείς των Συμβουλίων Κρίσεων και Επιλογής. Ο αυτοματοποιημένος κατάλογος αναρτάται από το συμβούλιο στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται το συμβούλιο προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το συμβούλιο διενεργεί έλεγχο ορθότητας των δικαιολογητικών τύπου Α ως προς το σύνολο των υποψηφίων και αφαιρεί από τον πίνακα κατάταξης τους στερούμενους τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα συμμετοχής. Εν συνεχεία διενεργεί επαλήθευση της σειράς κατάταξης υποψηφίων του αρχικού καταλόγου (δυνάμει δικαιολογητικών τύπου Β) για αριθμό έως και το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Εφόσον από τον έλεγχο μοριοδότησης διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ μοριοδότησης και δικαιολογητικών τύπου Β, το Συμβούλιο διενεργεί αναμοριοδότηση υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού ίσου με το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες».

Σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων και την ανάρτηση του αυτοματοποιημένου καταλόγου στον ιστότοπο της 1ης Υ.ΠΕ, δεν φαίνεται να έχει γίνει, κατά πλήρη παρέκκλιση των προβλεπομένων από την παραπάνω υπουργική απόφαση,  καμία περαιτέρω ενέργεια σχετική με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των δύο θέσεων.

Δεδομένου ότι:

 • Οι περισσότερες κρίσεις, άλλων ειδικοτήτων, για θέσεις που έχουν προκηρυχθεί με την παραπάνω προκήρυξη έχουν τελεσφορήσει και έχουν εκδοθεί οι διορισμοί των επιτυχόντων,
 • Η ειδικότητα της Παιδοχειρουργικής είναι απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία  του χειρουργικού τμήματος  του Νοσοκομείου Παίδων,
 • Η παραπάνω ανάγκη υπογραμμίζεται από την πρόσληψη τεσσάρων (4) επικουρικών ιατρών στο εν λόγω τμήμα, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση της κρίσης των συγκεκριμένων θέσεων,
 • Οι προκλητικές καθυστερήσεις επιβαρύνουν την ορθή λειτουργία του τμήματος και κρατούν δέσμιους τους υποψήφιους στην επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη

Ερωτάται ο Υπουργός:

 1. Είναι υποστελεχωμένο σε μόνιμους γιατρούς το νοσοκομείο για τις ανάγκες της παιδοχειρουργικής ειδικότητας που καλείται να εξυπηρετήσει ή όχι;
 2. Εάν ναι, τότε για ποιους λόγους παρατηρούνται τόσο σημαντικές καθυστερήσεις στην κρίση των συγκεκριμένων θέσεων;
 3. Πως δικαιολογείται η μη τήρηση των προβλεπομένων από το νόμο διαδικασιών;
 4. Σε μια περίοδο υψηλών αναγκών σε ανθρώπινο ιατρικό δυναμικό στις μονάδες υγείας της χώρας, ιδιαίτερα όμως στο εξαιρετικά ευαίσθητο πεδίο της περίθαλψης υγείας των παιδιών, με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία των μονάδων σε σταθερή βάση και όχι από αιμοδοτήσεις με επικουρικό προσωπικό;
 5. Ισχύει ότι, η πρόσληψη  ενός εκ των 4 επικουρικών ιατρών αφορά ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων, παρά το γεγονός ότι η ειδικότητα αυτή δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4690/20 και οι οποίες ορίζουν ότι  η απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αφορά παθολόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παιδιάτρους ή ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ;
 6. Αν ναι, παρακαλούμε αναφερθείτε αναλυτικά με ποια διαδικασία πραγματοποιήθηκε η πρόσληψή του.
Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:
 1. Τη σύνθεση του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής για τις εν λόγω θέσεις καθώς και την υπουργική απόφαση συγκρότησης και ορισμού των μελών του.
 2. Να μου γνωστοποιηθεί μέσω ενημερωτικού υπηρεσιακού εγγράφου σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία κρίσης των εν λόγω θέσεων.
 3. Τις κινήσεις της διοίκησης της 1ης ΥΠΕ για την παρακολούθηση των εργασιών, την διασφάλιση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την επίσπευση και ολοκλήρωση της κρίσης από το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής.
 4. Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κάθε σταδίου της διαδικασίας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
 5. Τον αριθμό των υπηρετούντων ιατρών, με μόνιμη σχέση εργασίας, στην Παιδοχειρουργική Κλινική, τον αριθμό των κενών οργανικών θέσεων αλλά και το συνολικό αριθμό των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων αυτή τη στιγμή;
 6. Τους όρους της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ του ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και την απόφαση παράτασης αυτής.

Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης