Μύθος το «υπερτροφικό κράτος»

Του ΣΠ. ΣΤΑΜΟΥ

 

Σε βάρος των μισθωτών και με πάγωμα των δαπανών για υγεία, κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική ασφάλιση και παιδεία, αλλά και με μείωση των δημόσιων επενδύσεων προχωρεί η δημοσιονομική εξυγίανση.

 

Ταυτόχρονα, με αργά βήματα προχωρούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε κάποιους τομείς, όπως στο περιβάλλον, αντί προόδου σημειώνεται οπισθοχώρηση.

Τα περί διογκωμένου κράτους στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποδεικνύονται μύθος, αφού και οι δαπάνες και τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος υστερούν κατά πολύ των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Επίσης, ο δείκτης διαφθοράς της International Transparency από 4,3 το 2005 ανέβηκε στο 4,6 το 2007.

Τα παραπάνω προκύπτουν από χθεσινή έκθεση της ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) με θέμα: «Δείκτες Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008».

Στη φετινή αποτίμηση των εξελίξεων και σε σχέση με την περσινή έκθεσή της, η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι παρά τη συνέχιση ενός υψηλού ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ:

Πτώση ανταγωνιστικότητας

* Συνεχίζεται η τάση επιδείνωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

* η ερευνητική δραστηριότητα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς και η καινοτομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Η ακαθάριστη εθνική δαπάνη παραμένει στο 0,58% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 1,5% που είχε τεθεί αρχικά.

* Η κοινωνική συνοχή δεν βελτιώνεται.

* Διευρύνονται οι εισοδηματικές ανισότητες.

* Στη δημόσια διοίκηση δεν διαφαίνονται αλλαγές σε ζητήματα βάθους όπως η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού (αξιοκρατία, επιμόρφωση, συστήματα αμοιβών), η διαδικασία αξιολόγησης των κανονιστικών ρυθμίσεων, η διαφθορά και η αποτελεσματική οργανωτική της διοίκησης.

* Ενα σημαντικό μέρος από τη μείωση του ποσοστού ανεργίας οφείλεται στην επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης κ.ά.

Φουντώνει το «θερμοκήπιο»

Στο κεφάλαιο για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΟΚΕ επισημαίνει ότι «το γεγονός των ελλιπών στατιστικών στοιχείων έχει οδηγήσει στην αποβολή της χώρας από τη Συνθήκη του Κιότο μέχρι να συμμορφωθεί», και προσθέτει ότι «ήδη η Ελλλάδα έχει υπερβεί την τεθείσα οροφή όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ αν συνεχίσει με τις ίδιες τάσεις, το 2010 προβλέπεται ότι οι εκπομπές αυτές θα είναι αυξημένες κατά περισσότερο από 35% σε σύγκριση με το έτος βάσης, που είναι το 1995».

Οσον αφορά τους διαρθρωτικούς δείκτες της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η έκθεση διατυπώνει τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:

* Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας, σε σύγκριση με την Ε.Ε. των «27», δηλαδή μετά τη διεύρυνση, έχει αυξηθεί αισθητά και αναμένεται να φτάσει το 2008 το 98%. Σε σχέση όμως με την Ε.Ε. των «15» βρίσκεται στην προτελευταία θέση.

**Η παραγωγικότητα της εργασίας ανά εργαζόμενο αυξάνεται διαχρονικά και από το 2002 και μετά έχει πλέον ξεπεράσει τον μέσο όρο της Ε.Ε. των «27», ενώ οι αμοιβές εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

**Τα ποσοστά συνολικής απασχόλησης και τα ποσοστά απασχόλησης ανά φύλο αυξάνονται με αργό ρυθμό, αν και υπολείπονται αισθητά του στόχου του 70% της Λισαβόνας.

**Η συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιών στην αγορά εργασίας συνεχίζει το 2006 και το 2007 να βρίσκεται στο χαμηλό ποσοστό του 42,4%.

**Το ποσοστό των νέων 20-24 ετών που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι και παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Πίστευε και μη ερεύνα

**Η ακαθάριστη εθνική δαπάνη για έρευνα παραμένει στην πραγματικότητα στάσιμη, γύρω στο πολύ χαμηλό ποσοστό του 0,58% του ΑΕΠ και απέχει σε σημαντικό βαθμό από τον στόχο του 1,5% που είχε αρχικά τεθεί.

**Τα επίπεδα τιμών σε σύγκριση με την Ε.Ε. των «27» παρουσιάζουν αύξηση διαχρονικά, παρατηρείται δηλαδή μια δυσμενής εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, που αυξάνει το κόστος ζωής και επιδεινώνει την ανταγωνιστικότητα.

**Οι επενδύσεις του επιχειρηματικού τομέα αυξάνονται σημαντικά κατά την περίοδο 2000-2007, ως ποσοστό του ΑΕΠ, από 18% σε 22,7% του ΑΕΠ, χωρίς να έχει επηρεάσει αυτή η εξέλιξη την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

**Ο λόγος του ορίου φτώχειας εξακολουθεί να βρίσκεται στο υψηλό ποσοστό του 21%.

**Συνεχίζεται και το 2007 η τάση μείωσης του ποσοστού των μακροχρόνια ανέργων.

**Οι περιφερειακές ανισότητες στην απασχόληση συνεχίζουν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.