Νέα συμληρωματική Εγκύκλιος για τον Υπαλληλικό Κώδικα

p>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

            Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης  Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα: Κατάταξη υπαλλήλων βάσει των μεταβατικών διατάξεων – Μονιμοποίηση». Η εγκύκλιος εστάλη προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού όλων των Υπουργείων, των Γενικών & Ειδικών Γραμματειών, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

            Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα: Κατάταξη υπαλλήλων βάσει των μεταβατικών διατάξεων – Μονιμοποίηση»

 

 Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/οικ.4084/15-2-2007 εγκυκλίου μας και προς διευκόλυνση  των υπηρεσιών Διοικητικού – Προσωπικού σχετικά με το αντικείμενο του θέματος,  δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες:

 

 

 

 Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ και των  υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ κατόχων διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του νέου Υ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 82

Οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού πρέπει να προβούν στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης κατάταξης των υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ και των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η κατάταξη των ως άνω υπαλλήλων στους βαθμούς του νέου Υπαλληλικού Κώδικα διενεργείται με βάση το βαθμό που κατέχουν και τον πλεονάζοντα σε αυτόν χρόνο κατά την 9η-2-2007 (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου Υπαλληλικού Κώδικα), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Υ.Κ..

Υπάλληλοι που έχουν αθροιστικά τις ιδιότητες του αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. και του κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, κατατάσσονται σε βαθμούς με βάση την ευνοϊκότερη για αυτούς ρύθμιση. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η ευνοϊκότερη ρύθμιση για τους εν λόγω υπαλλήλους είναι αυτή της ιδιότητας του αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α., οπότε κατά την κατάταξη τους δεν θα ληφθεί υπόψη η μείωση του χρόνου βαθμολογικής εξέλιξης λόγω της κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου.

Μετά την κατάταξη όσοι υπάλληλοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για προαγωγή στον επόμενο βαθμό κατά το χρονικό διάστημα από 10-2-2007  έως 30-4-2007, θα εγγραφούν συμπληρωματικά στους οικείους πίνακες προακτέων.

 

  Ειδικότερα:

Υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ:

Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Υ.Κ. ο απαιτούμενος χρόνος προαγωγής στον καταληκτικό βαθμό Α΄ της κατηγορίας ΤΕ μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη, ως εξής:

Βαθμολογική

Κλίμακα

Κατηγορία ΤΕ

Χρόνος παραμονής στο βαθμό σύμφωνα με το

ν.  3260/2004

 

Χρόνος παραμονής στο βαθμόσύμφωνα με το     ν. 3528/2007 (Υ.Κ.)

 

Δ

2 έτη

2 έτη

Γ

8 έτη

7 έτη

Β

7 έτη

6 έτη

Α

 

Με βάση τη νέα βαθμολογική κλίμακα:

·        για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ βαθμού Γ΄ μειώνεται ο χρόνος προαγωγής στο βαθμό Β΄ κατά ένα (1) έτος.

·        για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ βαθμού Β΄ προσμετράται ένα ακόμη έτος ως πλεονάζων στο βαθμό αυτό και παράλληλα μειώνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος προαγωγής που απαιτείται για το βαθμό Α΄.

·        για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ βαθμού Α΄ προσμετρώνται δύο (2) έτη ως πλεονάζοντα στο βαθμό αυτό.

 

Ø            Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ που είναι και κάτοχοι  διδακτορικού διπλώματος ή  μεταπτυχιακού τίτλου εκτός από την κατά τα ανωτέρω μείωση κατά δύο (2) έτη της βαθμολογικής τους εξέλιξης, κατά την κατάταξή τους θα εφαρμοστούν και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις λόγω κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου.

Για παράδειγμα: Όταν ο υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ βαθμού Α΄ είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου κατά την κατάταξή του θα του προσμετρηθούν στο βαθμό που κατέχει δύο (2) έτη λόγω της μείωσης στο χρόνο βαθμολογικής εξέλιξης της κατηγορίας ΤΕ και δύο (2) επιπλέον έτη λόγω της κατοχής του μεταπτυχιακού τίτλου, εφόσον αυτός ο τίτλος δεν  έχει ήδη ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική του εξέλιξη.

 

Υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και ΠΕ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος :

1)            Ο εισαγωγικός βαθμός για τους υπαλλήλους κατόχους διδακτορικού διπλώματος είναι ο βαθμός Γ΄ και συνεπώς ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται κατά δύο (2) έτη, εξ αυτού του λόγου.

2)            Επίσης, για τους ανωτέρω υπαλλήλους ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται κατά δύο (2) έτη.

3)            Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα η μείωση του χρόνου στη  βαθμολογική του εξέλιξη δεν γίνεται αθροιστικά.

 

Με βάση τα ανωτέρω, για την κατηγορία αυτή των υπαλλήλων (κατόχων διδακτορικού διπλώματος), εφόσον κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο η συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος με τα αντικείμενα που απασχολούνται ή είναι δυνατόν να απασχοληθούν βάσει των οικείων οργανικών διατάξεων, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά τέσσερα (4) έτη.

Στην περίπτωση των υπαλλήλων που έχει ήδη ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη το διδακτορικό  δίπλωμα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 2683/1999, θα τους προσμετρηθεί στο βαθμό που κατέχουν ένα (1) επιπλέον έτος για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ και δύο (2) επιπλέον έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ.

Για τους δοκίμους υπαλλήλους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εφόσον κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο η συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος με τα αντικείμενα που απασχολούνται ή είναι δυνατόν να απασχοληθούν βάσει των οργανικών διατάξεων της υπηρεσίας τους, θα καταταχθούν στον εισαγωγικό βαθμό Γ΄ στον οποίο και θα προσμετρηθεί ο χρόνος που διανύθηκε στο βαθμό Δ΄, ενώ η μείωση κατά δύο (2) έτη του χρόνου που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, θα γίνει μετά την μονιμοποίησή τους.

 

Υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και ΠΕ κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου :

Για την κατηγορία αυτή των υπαλλήλων, εφόσον κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου με τα αντικείμενα που απασχολούνται ή είναι δυνατόν να απασχοληθούν βάσει των οργανικών διατάξεων της υπηρεσίας τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη.

Στην περίπτωση των υπαλλήλων που έχει ήδη ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 2683/1999, θα τους προσμετρηθεί στο βαθμό που κατέχουν ένα (1) επιπλέον έτος.

Για τους δοκίμους υπαλλήλους κατόχους μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών, η μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη  βαθμολογική τους εξέλιξη, θα γίνει μετά την μονιμοποίησή τους.

 

Δοκιμαστική υπηρεσία – Μονιμοποίηση

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, απλουστεύεται η διαδικασία μονιμοποίησης των υπαλλήλων.

Ειδικότερα, η μονιμοποίηση πραγματοποιείται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας. Ωστόσο στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. πειθαρχική ποινή, πειθαρχική εκκρεμότητα και δυσμενής έκθεση αξιολόγησης) για τη μονιμοποίηση τους αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Για την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για το διορισμό,  η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην εν λόγω διαπιστωτική πράξη, η ημερομηνία μονιμοποίησης του υπαλλήλου είναι η ημερομηνία συμπλήρωσης της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας με βάση την ημερομηνία διορισμού.

 

Επισημαίνονται τα εξής:

·        Η δοκιμαστική υπηρεσία είναι διετής, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερη διάρκεια από ειδικές διατάξεις.

·        Τα δύο (2) πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό βαθμό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιμαστική υπηρεσία.

·        Οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. και της  Ε.Σ.Τ.Α. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία.

·        Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας ο υπάλληλος  παρακολουθεί προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης.

·        Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον υπάλληλο και γίνεται κατά την διάρκεια των δύο (2) ετών της δοκιμαστικής υπηρεσίας.

·        Δεν γίνεται προαγωγή υπαλλήλου στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμό εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισαγωγική εκπαίδευση.

 

Στο σημείο αυτό  υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των αρμοδίων Δ/νσεων Διοικητικού να προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων τους στα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που διοργανώνονται από το ΙΝΕΠ.

Εκκρεμείς υποθέσεις μονιμοποίησης υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν ήδη διανύσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία πριν τη δημοσίευση  του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, δηλ. πριν την 9η-2-2007, αλλά για οιονδήποτε λόγο δεν εξετάστηκαν από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης μονιμοποίησης.

 

 

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.

 

                                                                

 Ο  Υπουργός 

 

             Προκόπιος Παυλόπουλος  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ