Νέες τιμές στα φάρμακα.

Από σήμερα ισχύει το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που εξέδωσε το υπουργείο
Οικονομίας, με μειώσεις τιμών έως 27 % οι οποίες θα περάσουν σταδιακά στην
κατανάλωση.

    Το Δελτίο περιλαμβάνει νέες μειωμένες τιμές για 12.150 φάρμακα,
φαρμακευτικά προϊόντα, με βάση την κλίμακα των μειώσεων που προβλέπει η
Αγορανομική Διάταξη που υπεγράφη προχθές. Σύμφωνα με αυτή, οι μειώσεις
διαμορφώνονται σε 3 % για φάρμακα με χονδρικές τιμές από 1,01 έως 5€, 20 % από
5,01€ έως 20€, 23 % από 20,01€ έως 50€, 25 % από 50,01€ έως 100 και 27 % από
100,01€ και άνω. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης η μεσοσταθμική μείωση
στις τιμές των φαρμάκων είναι 21,5 % και οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων περίπου
1,9 δισ. ευρώ το χρόνο για τα ασφαλιστικά ταμεία.

    Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας «Η μεταβατική ρύθμιση
αυτή έγινε για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών δυσχερειών της χώρας, λόγω
του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, γεγονός που
δημιουργεί κινδύνους για τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, σε βάρος τόσο
των ασφαλισμένων τους και γενικά της δημόσιας υγείας όσο και των συμφερόντων των
ιδίων των φαρμακευτικών εταιρειών που είναι προμηθευτές των Ασφαλιστικών Ταμείων
καθώς και της Εθνικής Οικονομίας και θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της ανατιμολόγησης των φαρμάκων».

    Το δελτίο τιμών περιλαμβάνει και 44 διαγραφές φαρμακευτικών προϊόντων
σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. καθώς και 147 μεταβολές που
αφορούν αλλαγή ονομασίας ή και υπευθύνου κυκλοφορίας και κωδικών Ε.Ο.Φ.

    Οι νέες τιμές θα ισχύσουν για τις φαρμακαποθήκες το πολύ σε 14 ημέρες ενώ
στα φαρμακεία σε διάστημα έως 20 ημερών.