ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Ρυθμίσεις για τον έλεγχο των δικαιολογητικών στους γιατρούς ΕΣΥ

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την κινητικότητα στη Δημόσια Διοίκηση. Από τις ρυθμίσεις του νόμου εξαιρούνται οι γιατροί ΕΣΥ και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους.

Υπάρχει όμως στο νόμο διάταξη σχετικά με τον έλεγχο δικαιολογητικών που αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους και τους υπηρετούντες  γιατρούς ΕΣΥ.

Η διάταξη είναι η εξής:

Άρθρο 26 του νόμου για το «Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

 

5. Η παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αγροτικών ιατρών, ειδικευόμενων ιατρών, εξειδικευόµενων ιατρών, επικουρικών ιατρών, των ιατρών κλάδου ΕΣΥ, καθώς και του ιατρικού προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών – Οδοντιάτρων που εντάσσεται και κατατάσσεται στον κλάδο Ιατρών ΕΣΥ, πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της οικείας Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκομείου του ΕΣΥ, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) µμηνών από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού, πρόσληψης ή τοποθέτησης ή ένταξης και κατάταξης. Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης ιατρού κλάδου ΕΣΥ και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατά τα ανωτέρω, αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν ληφθεί υπ΄ όψιν για το διορισµό του γίνεται από την υπηρεσία προέλευσης του αιτούντος, πριν από την αποδοχή της παραίτησης από τον οικείο Υπουργό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη λυθεί η υπαλληλική σχέση µε την αποδοχή παραίτησης ή έχει παρέλθει δίμηνο από την υποβολή της αίτησης παραίτησης, οπότε γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση, χωρίς να έχει προηγηθεί ή ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών, ο έλεγχος γίνεται από τις υπηρεσίες της οικείας Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκοµείου, εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της σχετικής πράξης. Οι σχετικές βεβαιώσεις αυτεπάγγελτου ελέγχου των ως άνω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται άµεσα στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.»

Ygeianet.gr