ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ: Η θητεία των Διοικητών Νοσοκομείων μπορεί να παραταθεί έως και 12 μήνες

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που περιλήφθηκε ως άρθρο 34 του νόμου 5111/24 δίνεται η δυνατότητα παράτασης της θητείας των Διοικητών έως και 12 μήνες.

Η ρύθμιση προφανώς ψηφίστηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αδιέξοδα που έχουν προκύψει στις κρίσεις Διοικητών με το νόμο Κεραμέως, οι οποίες δεν έχουν καταλήξει ούτε στην επιλογή Διοικητών ΥΠΕ, προαπαιτούμενο για να προχωρήσουν οι κρίσεις Διοικητών Νοσοκομείων.

Η Ρύθμιση προβλέπει τα εξής:

Θητεία των οργάνων διοίκησης του δηµόσιου τοµέα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 ν. 5062/2023 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 (Α΄ 183), περί της θητείας των οργάνων διοίκησης που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού, οι λέξεις «έξι (6)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δώδεκα (12)» και το πρώτο εδάφιο διαµορφώνεται ως εξής:

«Εφόσον η διαδικασία επιλογής δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της θητείας του οργάνου διοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 3 και µέχρι την ολοκλήρωση αυτής, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου διορισµού, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 4, παρατείνεται προσωρινά η θητεία του υπηρετούντος προσώπου ή η θέση πληρούται προσωρινά υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 για χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες.»

  1. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 του ν. 5062/2023.