ΝΣΚ: η υπηρεσία που έχει διανυθεί μετά την κτήση της ειδικότητας και κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 («παρατασιακός ειδικευόμενος»), μπορεί να υπολογιστεί στην προβλεπόμενη διετία άσκησης της ειδικότητας που απαιτείται για τη διεκδίκηση θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Α΄.