Ολιστική ζωή

Ιωάννης Καποδίστριας

1 Αυγούστου 1829, με το αρ.9 Ψήφισμά της, η Εθνική Συνέλευση όρισε τα έξοδα του Αρχηγού της Επικρατείας και αποφάσισε, μόλις μπορέσει το Έθνος, να τον αποζημιώσει για όσα πολλά είχε ήδη δαπανήσει ο ίδιος από την περιουσία του. Αρνείται αμέσως την χορηγία. Και, σε τρεις μέρες, γράφει στην Εθνική Συνέλευση:

“Επράξαμεν όσα ηδυνήθημεν δια να αποδείξωμεν ότι οι ΄Ελληνες μόνον με τας θυσίας των, και όχι δια προσωπικών πλεονεκτημάτων, δύνανται να φθάσουν όσα υπόσχεται εις αυτούς η εθνική ανεξαρτησία και η ελευθερία. Είμεθα ευτυχείς ότι δι’ αυτό το τόσον θεάρεστον έργον ηδυνήθημεν να προσφέρωμεν εις το θυσιαστήριον της Πατρίδος τα λείψανα της μετρίας καταστάσεώς μας (περιουσίας).Δια τούτον τον λόγον θέλομεν αποφύγει να δεχθώμεν την προσδιοριζομένην ποσότητα δια τα έξοδα του Αρχηγού της Επικρατείας απεχόμενοι να εγγίσωμεν μέχρι και οβολού τα δημόσια χρήματα προς ιδίαν ημών χρήσιν”.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Documento, ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης έχει λάβει μια σειρά επιδοτήσεων ως.. αγρότης. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τη δημοσιοποίηση ποσών επιδότησης ο πρωθυπουργός έλαβε συνολικά 4.301,22 ευρώ το 2020 για εκτάσεις που κατέχει στον Πλατανιά Χανίων. Οι 2.260,26 ευρώ εξ αυτών δόθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, ακόμη 1.216,27 ευρώ δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης «για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον». Δεν ήταν η μοναδική αποζημίωση που έλαβε το 2020 ο πρωθυπουργός, αφού του καταβλήθηκαν επιπλέον 803,52 ευρώ ενισχύσεων «σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», ενώ ακόμη 21,17 ευρώ που έλαβε αφορούσαν πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2014.

Λίγες μέρες νωρίτερα είχε συμβουλέψει τους νέους:

«Ο σκοπός πλέον δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά δεν είναι το μοναδικό κίνητρο, το να βγάζει κανείς ολοένα περισσότερα λεφτά, αλλά να βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά».