Παροχή πληροφοριών σχετικά με υποβολή δικαιολογητικών προς απόκτηση τίτλου ειδικότητας ή εξειδίκευσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις