Πως κατανέμονται οι αρμοδιότητες στο Υπουργείο Υγείας

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η ανάθεση των αρμοδιοτήτων στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας βάσει επιλογών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

(Δείτε το ΦΕΚ κάνοντας κλικ εδώ)

Ως εκ τούτου, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη αναλαμβάνει τη Δημόσια Υγεία και τον ΕΟΦ, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναλαμβάνει τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, διορισμούς διοικήσεων νοσοκομείων, αποσπάσεις και μετατάξεις κλπ. ενώ, ο υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος αναλαμβάνει Εξαρτήσεις και Ψυχική Υγεία.

Συγκεκριμένα, η κα Αγαπηδάκη θα έχει την ευθύνη για:

 1. την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή, πλην της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, και
 2. την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των λοιπών νομικών προσώπων αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων.

Επίσης αναλαμβάνει τομείς όπως:

 1. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας,
 2. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
 3. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
 4. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα από κοινού με Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς, καθώς και άλλα συναρμόδια όργανα,
 5. η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή σχετικών γνωμοδοτήσεων και πρακτικών,
 6. η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
 7. ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπαγόμενων στο άρθρο 1 υπηρεσιών και φορέων,
 8. ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου της, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου της.

Ο υφυπουργός Υγείας, Mάριος Θεμιστοκλέους αναλαμβάνει :

 1. τη Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή, πλην της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας,
 2. τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης εξαιρουμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας,
 3. του Τμήματος Σύστασης και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται και:

 1. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
 2. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
 3. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,
 4. η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
 5. ο διορισμός, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπαγόμενων στο άρθρο 1 υπηρεσιών και φορέων, καθώς και των εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας, πλην της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 37 και 109 του ν. 4622/2019,
 6. η επιλογή και ο διορισμός των διοικήσεων των νοσοκομείων, των Υγειονομικών Περιφερειών και των εποπτευόμενων φορέων του άρθρου 1 και
 7. ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του. Οι αρμοδιότητες των περ. (α), (ε) και (στ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Υγείας. Η αρμοδιότητα της περ. (η) ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.

Άρθρο 3 Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό: α) η νομοθετική πρωτοβουλία και β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτριος Βαρτζόπουλος αναλαμβάνει:

 1. τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, τη Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας και β) τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων, τη Γενικής Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.

Επίσης, στις αρμοδιότητες του συμπεριλαμβάνονται:

 1. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
 2. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
 3. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
 4. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,
 5. η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
 6. η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και
 7. ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.