Προειδοποιητική επιστολή για το μέγιστο χρόνο εργασίας ιατρών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για παράλειψη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Ε.Ε. για το μέγιστο χρόνο εργασίας όσον αφορά τους γιατρούς στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Οι ελληνικές αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες προθεσμία για να απαντήσουν.

«Η οδηγία για το χρόνο εργασίας προστατεύει τους εργαζομένους από τον εξαναγκασμό να εργάζονται υπερβολικά πολλές ώρες, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους και να αυξήσει τους κινδύνους για τρίτους. Η Επιτροπή πρέπει να αντιδράσει όταν ανησυχεί ότι δεν τηρούνται τα ελάχιστα πρότυπα», δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις Επίτροπος, Βλαντιμίρ Σπίντλα.

Η οδηγία για το χρόνο εργασίας της ΕΕ (2003/88/EΚ) περιορίζει το χρόνο εργασίας στις 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που οφείλονται σε υπερβολικά πολλές ώρες εργασίας.

Η Επιτροπή έλαβε πολυάριθμες καταγγελίες σχετικά με το γεγονός ότι η Ελλάδα ανέστειλε τη νομοθεσία της περί χρόνου εργασίας για τον τομέα της δημόσιας υγείας, έτσι ώστε στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία μπορεί να απαιτείται νόμιμα από τους γιατρούς να εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Στις καταγγελίες -συνεχίζει η ανακοίνωση της Κομισιόν- αναφέρεται ότι οι ειδικευμένοι γιατροί υποχρεώνονται να εργάζονται κατά μέσο όρο μεταξύ 60 και 72 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι ειδικευόμενοι γιατροί υποχρεώνονται να εργάζονται κατά μέσο όρο μεταξύ 71 και 93 ώρες την εβδομάδα.

Οι καταγγελίες προτείνουν επίσης ότι οι ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης δεν γίνονται σεβαστές. Καταγγέλλουν ότι οι γιατροί μπορούν να χρειαστούν δύνανται να εργασθούν για 32 συνεχόμενες ώρες στον τόπο εργασίας, ενώ η Οδηγία ορίζει ότι ένας εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε 11 ώρες την ημέρα ανάπαυση και μία ολόκληρη μέρα ελεύθερη την εβδομάδα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παρέκκλισης των 48 ωρών την εβδομάδα που υπάρχει στην Οδηγία.

Οι διαδικασίες παράβασης αποτελούνται από τρία στάδια. Tο πρώτο στάδιο είναι ότι το κράτος μέλος λαμβάνει προειδοποιητική επιστολή και έχει στη διάθεσή του δύο μήνες για να απαντήσει. Σε περίπτωση που χρειάζεται περαιτέρω συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Πάλι το κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του δύο μήνες για να απαντήσει. Εάν δεν υποβληθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Επίσης, μπορεί να ζητήσει να επιβληθεί από το Δικαστήριο πρόστιμο στην οικεία χώρα, εάν δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Επί του παρόντος, η οδηγία για το χρόνο εργασίας αναθεωρείται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Η κοινή θέση που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους με την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής, εξετάζεται τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση.

Εξάλλου, η Επιτροπή ολοκληρώνει τώρα αναλυτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για το χρόνο εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στη υπάρχουσα νομοθεσία. Η έκθεση προβλέπεται να εγκριθεί το Δεκέμβριο του 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες:


http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/index_en.htm