Προκήρυξη 8 θέσεων γιατρών στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής

 

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Πολύγυρος     20-11-2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                    Αριθμ. Πρωτ.  919/ΔΣ

                   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

      4

η

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ         

        ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών  Ε.Σ.Υ.»

 

     Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.1397/83 (καταργ. με το άρθρο 65 του Ν. 2071/92 ως προς το όριο ηλικίας και επανήλθε με το άρθρο 34 του Ν.2519/1997)

2.    Το Π.Δ. 131/1987

3.    Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.1759/88 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.2072/1992

4.    Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1965/91

5.    Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 84 του Ν.2071/1992

6.    Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2194/94

7.    Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2519/97

8.    Την αριθμ. ΔΥ1γ/οικ 41255/92 (ΦΕΚ97/25-02-1993 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.ΔΥ1γ/οικ 25338/10-05-1993 (Φ.Ε.Κ.376/1993 τ. Β΄), υπ. αριθμ. ΔΥ13α/29804/15-09-1997 (Φ.Ε.Κ.859/26-09-1997 τ. Β΄), Υ10α/οικ.Γ.Π.19940/17-10-2001 (Φ.Ε.Κ.1441/22-10-2001) υπουργικές αποφάσεις.

9.    Την υπ. αριθμ. 39832/1997 (Φ.Ε.Κ. 1088/1997 τ. Β΄) «Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.»

10.    Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου.

11.    Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2737/99

12.    Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2889/01

13.    Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2955/01

14.    Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3106/03

15.    Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2345/1995

16.    Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3204/03

17.    Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3329/2005

18.    Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3370/2005

19.    Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/9-2-2007 τ. Α΄).

20.    Την αρ. Υ10α/2103/10-1-2003 Υπουργική Απόφαση

21.    Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ /Φ.ΕΓΚΡ.8/148/13498 π.ε./29-3-2007.

22.    Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3580/07 (ΦΕΚ134/07 τ. Α΄)

23.    Τις διατάξεις του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43/11-3-2009)

24.    Το πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.3754/2009 προσλήψεων ιατρών Ε.Σ.Υ.

25.    Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/237/3740/13-8-09

26.    Την υπ’ αριθμ. 30/30-9-2009 γνωμοδότηση της Επιτροπής του Συμβουλίου Επικρατείας

27.    Την υπ’ αρ. Υ10α/Γ.Π.οικ.32160/02-10-2009 Απόφαση-Προκήρυξη του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.»

28.    Το απόσπασμα πρακτικών της αρ. 19

ης

/θέμα 2

ο

/12-11-2009 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με το οποίο εγκρίνεται η δημοσίευση προκήρυξης για πλήρωση θέσεων κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

την πλήρωσητων παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ως εξής :  

§      μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

§      μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

§      μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας γαστρεντερολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

§      δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας οφθαλμολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

§      δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

§      μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας χειρουργικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

Α. Για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων που προκηρύσσονται, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν :

  1. Ελληνική ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
  2. ¶δεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
  3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
  4.  Ηλικία σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις. Ειδικότερα :

α)   Για την κατάληψη θέσης Επιμελητή Β΄ απαιτείται η κατοχή τίτλου ειδικότητας και ηλικία μέχρι σαράντα πέντε (45) ετών.

β)   Για την κατάληψη θέσης Επιμελητή Α΄ απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι πενήντα πέντε (55) ετών.

γ)   Για την κατάληψη θέσης Διευθυντή απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι εξήντα (60) ετών.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύουν για τους ήδη υπηρετούντες γιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ.

Οι υπηρετούντες γιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της προκήρυξης (άρθρο 4 Ν.3754/09).


 

Β. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.   Αίτηση – δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην αίτηση – δήλωση συμπληρώνονται με ευθύνη του υποψηφίου με ακρίβεια όλα τα στοιχεία που ζητούνται σ΄ αυτό. Αιτήσεις σ’ άλλο έντυπο δε γίνονται δεκτές.

2.   Αντίγραφο πτυχίου.

      3.   Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

      4.   Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.

      5.   Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:

            – Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και

            – Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.

      6.   Πιστοποιητικό γέννησης.

7.      Βιογραφικό σημείωμα από τους υποψηφίους, στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα προσόντα του υποψηφίου και συγκεκριμένα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν.2519/97 δηλαδή:

·         Η ιατρική προϋπηρεσία (σε Νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ελεύθερο επάγγελμα)

·         Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα

·         Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου)

8.  Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ.67/68 ή νόμιμης απαλλαγής τους, που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σχ. το αρ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π.21748/18-2-2008 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

9.   Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδος και επίσημα μεταφρασμένα.

10.  Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευτεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο Βιογραφικό του Σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλονται κα μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα..

11.  Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:

·           ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. ή ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας και

·           ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του.

 

Γ. Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Νοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από 03-12-2009 έως και 22-12-2009.

        i.            Οι αιτήσεις – δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γ.Ν. Χαλκιδικής εις τετραπλούνμία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) και μέσα σε ατομικούς φακέλους η κάθε σειρά.

      ii.            Αιτήσεις – δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Νοσοκομείου σε συστημένο δέμα, στην καθορισμένη προθεσμία, στη διεύθυνση

 

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής

63100   ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

 

    iii.            Το Νοσοκομείο για αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικά, αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο έγγραφο που βεβαιώνεται η παραλαβή της και αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, που πήρε.

 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από το Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 23710 20203 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

                                                    

                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                      

 

 

                                                                  ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ