Προκήρυξη θέσεων γιατρών-

p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

—————————————————————

                                                                                    Ιεράπετρα, 21/10/2009

                                                                                    Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ: 904

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 1397/83.

Το Π.Δ. 131/87 (Φ.Ε.Κ. 73/87 τ. Α’).

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 1759/88 (Φ.Ε.Κ. 50/88 τ. Α’) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2072/92 (Φ.Ε.Κ. 125/92 τ. Α΄).

Τις διατάξεις του Ν. 1965/91 (Φ.Ε.Κ. 146/91).

Τις διατάξεις του Ν. 2071/92.

Τις διατάξεις του Ν. 2519/97.

Την αριθ. ΔΥ1γ/οικ41255/92 (Φ.Ε.Κ. 97/93 τ. Β’) Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥ1γ/οικ              23338/10-5-93        (Φ.Ε.Κ. 376/93 τ. Β’) όπως συμπληρώθηκε με την Α9α/οικ.34632/13-10-99(ΦΕΚ 1909/21-11-99/τ. Β’).

Την αριθ. ΔΥ13α/39832/97 (Φ.Ε.Κ. 1088/97 τ. Β’) απόφαση «Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ.».

Τις διατάξεις του Ν. 2190/94.

Τις διατάξεις του Ν. 2194/94.

Τις διατάξεις του Ν. 2345/95.

Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου.

Την αριθ. ΔΥ(3-4)οικ.72358/19-07-2002 Υπουργική εξουσιοδοτική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 995/1-8-2002 τ. Β’).

Τις διατάξεις του Ν. 2737/99.

Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/02-03-01 τ. Α’).

Τις διατάξεις του Ν. 3172/2003.

Τις διατάξεις του Ν. 3209/2003.

Την Υ10/2103/10-01-2003 Υπουργική απόφαση.

Τις διατάξεις του Ν. 3527/2004.

Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81 τ. Α’/04-04-2005).

Τις διατάξεις του Ν. 3580/07 (Φ.Ε.Κ. 134/18-06-2007 τ. Α’).

Τις διατάξεις του Ν. 3754/11-03-2009 τ. Α’.

Το με αριθ. πρωτ.: Υ10α/Γ.Π. οικ.32152/02-10-2009 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Την υπ’ αριθ.               165/14-10-2009        απόφαση Δ/κού Συμβουλίου

Τα στοιχεία που υπάρχουν στην υπηρεσίας μας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Την πλήρωση:

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού επιμελητή Β΄, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού επιμελητή Β΄, ειδικότητας Δερματολογίας

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού επιμελητή Β΄, ειδικότητας Καρδιολογίας

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού επιμελητή Β΄, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού επιμελητή Β΄, ειδικότητας Ορθοπεδικής

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού επιμελητή Β΄, ειδικότητας Οφθαλμολογίας

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού επιμελητή Β΄, ειδικότητας Παθολογίας

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού επιμελητή Β΄, ειδικότητας Παιδιατρικής

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού επιμελητή Β΄, ειδικότητας Πνευμονολογίας

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού επιμελητή Β΄, ειδικότητας Χειρουργικής

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού επιμελητή Β΄, ειδικότητας Αναισθησιολογίας     

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:

 

Α)  Ελληνική Ιθαγένεια ή Ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ο.Κ.

Β)  ¶δεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

Γ)  Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.

Δ)  Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 55

οέτος.

Για τον διορισμό στην παραπάνω θέση δεν απαιτείται προϋπηρεσία στην ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1759/88 άρθρο 43 παρ. 2 και το Ν. 1965/91 άρθρο 13 παρ. 2.

Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει και Ιατρός που δεν έχει συμπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.Δ. 67/68 σύμφωνα με το Ν. 2737/99 άρθρο 21 παρ. 11.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εις τετραπλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.      Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου και συμπληρώνεται με ευθύνη του υποψηφίου. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.

2.      Αντίγραφο πτυχίου.

3.      Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

4.      Αντίγραφο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στη οποία να βεβαιώνεται:

      α)  Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.

      β)  Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

5.      Πιστοποιητικό γέννησης.

6.      Οι υποψήφιοι Ιατροί ΕΣΥ οφείλουν έως την ημερομηνία προθεσμίας λήξης της προκήρυξης να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αίτησης παραίτησης τους και έως τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης το ΦΕΚ δημοσίευσης της παραίτησης τους.

7.      Βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται από τον ίδιο τον υποψήφιο και στο οποίο θα γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν.               2519/21-08-1997        και όπως αυτά ιεραρχούνται στην αριθ. ΔΥ13Α/οικ.39832/97 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, δηλαδή:

      α)  Ιατρική Προϋπηρεσία.

      β) Προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, σε Φορείς

            Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Ιδιωτικό Τομέα σε Ελεύθερο

            Επάγγελμα.

      γ)   Κλινική Εμπειρία.

      δ)   Επιστημονικό Έργο.

      ε)   Εκπαιδευτικό Έργο.

     στ)  Ανταπόκριση στο Ιατρικό Λειτούργημα.

Για τα πιο πάνω προσόντα απαιτείται η υποβολή από τους υποψηφίους, Επιστημονικών Πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων

Εκτός από αυτά ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει στο βιογραφικό του σημείωμα κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγηση του από το Συμβούλιο κρίσης.

 

 

Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται επικυρωμένα από την προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.

Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά.

Αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.

Ο εισηγητής του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης ή και το ίδιο το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα.

Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.

Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ. 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Υ10α/Γ.Π.21748/19-02-2008 έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, που αρχίζει στις

18/11/2009 και λήγει στις 7/12/2009.

Αιτήσεις – δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά, με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία και στη Δ/νση: Γεν. Νοσ/μείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας, Καλημεράκη 6 Ιεράπετρα Κρήτης Τ.Κ. 72 200

Αιτήσεις – δηλώσεις μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού στο τηλέφωνο               28423 – 40105        τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 

 

 

 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ